sastyrsforum1
shapes

Remisser

En av Forums viktigaste uppgifter är att svara på remiss. Det ger oss en chans att pröva utredningars förslag mot civilsamhällets förutsättningar och särart och ge våra inspel till beslutsfattarna. I våra svar lyfter och värnar Forum civilsamhällets roll och värde så att lagar och regler ger organisationer goda förutsättningar att verka. Ofta samverkar vi med andra organisationer, och på så sätt kan vi få in fler perspektiv och ännu större tyngd i våra remissvar. 

 

2023

Andra skrivelser

Forums remissvar på förslaget statsbidrag till verksamhet i studieförbunden 

Forum m.fl.:s skrivelse till regeringen om behovet av satsningar på civilsamhällets förebyggande insatser mot gängkriminaliteten

2022

Remissvar SOU: 

Forums remissvar på betänkandet “En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner” (SOU 2022:2) Ju2022/00396

Forums, Civos, Famnas, Fremias och Giva Sveriges remissvar på slutbetänkandet “Rätt mottagare – Granskning och integritet” (SOU 2021:99)

 

Andra skrivelser:

Forum, Famna, Fremias och Giva Sveriges remissvar på betänkandet ”Vår demokrati – värd att värna varje dag” (Ku 2022/01317)

Forums yttrande över Kammarkollegiets föreskrifter om avgifter vid registrering av idéburna
organisationer (Diarienummer: 8979-2022)

Forums remissvar på promemorian ”Straff för deltagande i en terroristorganisation” (DS 2022:6)

 

2021

Remissvar SOU:

Forums remissvar på betänkandet “En gemensam angelägenhet” SOU 2020:46

Forum och Famnas remissvar på “Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag” SOU 2020:47

Forum och Giva Sveriges remissvar på delbetänkandet ”Föreningsfrihet och terroristorganisationer” SOU 2021:15 

Forums remissvar angående promemorian ”Ett förbud mot rasistiska organisationer” SOU 2021:27 

Forums remissvar på ”Rätt mottagare: demokrativillkor och integritet” SOU 2021:66

 

Andra skrivelser:

Forum, Famna, Fremia och Giva Sveriges remissyttrande på promemorian Fi2021/01206 Nedstängningsstöd

Forum, Famna och Fremias remissvar avseende en effektivare överprövning av offentliga handlingar

Forum, Famna, Fremia och Giva Sveriges remissvar avseende frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler

Forum och Famnas remissvar med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet (Ds 2021:27)

Forum, Famna, Fremia och Giva Sveriges remissvar på promemoria ”Demokrativillkor för stöd ur Allmänna arvsfonden”

 

2020

Remissvar SOU:

Forums remissvar avseende kommuner som utförare av tjänster åt arbetsförmedlingen SOU 2020:41

Forums remissvar avseende kommuner som utförare av tjänster åt arbetsförmedlingen 2020:41

 

Andra skrivelser:

Forums remissvar avseende en utökad målgrupp för Allmänna arvsfonden Ds 2020:9

 

2019

Remissvar SOU:

Forums remissvar beträffande Agenda 2030 och Sverige ’Världens utmaning – världens chans’ SOU 2019:13

Forums remissvar rörande “En arvsfond i takt med tiden – en översyn av regelverket kring Allmänna arvsfonden” SOU 2018:70

Forums remissvar rörande demokrativillkor för bidrag till civilsamhället SOU 2019:35

 

2018

Remissvar SOU:

Forums remissvar rörande “Statens stöd till trossfamund i ett mångreligiöst Sverige” SOU 2018:18

Forums remissvar rörande “Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande” SOU 2018:22

 

Andra skrivelser:

Forums yttrande gällande “Långsiktigt stöd till det civila samhället” Ds 2018:13

 

2017

Remissvar SOU:

Forums remissvar beträffande betänkandet “Ordning och redo i välfärden” SOU 2016:78

 

 

 

Vill din organisation vara med oss i att främja civilsamhällets förutsättningar att verka?
Bli medlem i Forum

Läs mer