om_forum_hander1
shapes

Vi stärker civilsamhällets förutsättningar att verka

Forum är en intresseorganisation för idéburna organisationer med social inriktning i Sverige. Forum verkar för ett samhälle där ett starkt ideellt engagemang och självständiga idéburna organisationer har goda förutsättningar att bidra till och utveckla vårt samhälle, demokrati och välfärd. Forum vill att civilsamhället ses som en central och värdefull del av samhällsutvecklingen.  

För att främja civilsamhällets förutsättningar arbetar Forum med strategiskt påverkans- och opinionsarbete, kunskapsspridning och med att underlätta för den idéburna organiseringen. Vi vill vara en plattform för civilsamhällets organisationer, där vi utbyter erfarenheter, bygger gemensam kunskap och utvecklar samhället tillsammans.

Forums historia

I början av 1990-talet pågick en utredning av den svenska socialtjänsten. Eftersom utredningen inte tog alls tog upp frågor om vad det svenska civilsamhället gjorde när det gäller sociala frågor, så valde ett antal organisationer att bilda en intresseorganisation för socialt arbete som grundades på civilsamhällets organisationer. Organisationerna ville påverka den nya lagstiftningen och bildade därför Forum för frivilligt socialt arbete. Påverkansarbetet resulterade då i att det kom ett tilläggsdirektiv som lyfte det frivilliga sociala arbetet. 2012 beslutade vårt representantskap att Forum skulle byta namn, och sedan dess heter vi Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

 

  • Forum bevakar  frågor som är avgörande för civilsamhället och driver strategiskt påverkans- och opinionsarbete

  • Vi höjer kunskapen om civilsamhällets strukturer och förutsättningar och sprider kunskap genom exempelvis civilsamhällets omvärldsbevakning

  • Forum är en plattform för civilsamhällets organisationer, där vi utbyter erfarenheter, bygger gemensam kunskap och utvecklar samhället tillsammans (genom exempelvis vår seminarieverksamhet Morgonforum)

  • Vi driver utvecklingsprojekt inom exempelvis hat och hot mot ideella, övergripande förutsättningar för civilsamhället, och inkludering

  • Vi samverkar med andra intresse- och civilsamhällesorganisationer för att vara en ännu starkare röst​

  • Forum underlättar för det ideella engagemanget genom Volontärbyrån

  • Forum underlättar att hitta anställning i civilsamhället genom Ideella jobb

 

 

Vill din organisation vara med oss i att främja civilsamhällets förutsättningar att verka?
Bli medlem i Forum

Läs mer

shapes

Detta vill Forum

Idéburen organisering är ett av fundamenten till en stark demokrati och ett inkluderande välfärdssamhälle. Ett starkt och vitalt ideellt engagemang stärker människors tillit, gemenskap och meningsfullhet och möjliggör för civilsamhället att bidra till demokrati, välfärd och att lösa samhällsutmaningar. Därför vill Forum främja civilsamhällets möjligheter att verka.

  • Idéburen organisering är fundamentet i en stark demokrati
  • Civilsamhället bidrar till innovation, gemenskap och folkhälsa
  • Ideellt engagemang är grunden för idéburen organisering och ger människor en röst

Våra verksamheter

För att ge det svenska civilsamhället bättre förutsättningar driver Forum flera verksamheter.

volo
jobb
morg