sastyrsforum1
shapes

Så styrs Forum

Forums verksamhet styrs utifrån våra stadgar, en fyraårig verksamhetsinriktning, inriktningsmål och en budgetram.

Steg ett utgörs av stadgarna, all verksamhet måste rymmas inom det uppdrag som stadgarna stipulerar.

Steg två: Den fyråriga verksamhetsinriktningen fastställs av representantskapet. Verksamhetsinriktningen anger ”färdriktningen” för Forum de kommande fyra åren. Verksamhetsinriktningen kan justeras efter två år utav representantskapet.

Steg tre: Utifrån den fastställda verksamhetsinriktningen utarbetar och fastställer styrelsen inriktningsmål. Det är mot dessa mål som styrelsen kommer att följa upp all verksamhet. Inriktningsmålen kan under den fyraåriga cykeln ändras utifrån eventuella justeringar av verksamhetsinriktningen.

Steg fyra: Styrelsen fastställer den ettåriga budgetramen. Den ettåriga verksamhetsplanen fastställs av styrelsen och aktivitetsplanen fastställs av Forums generalsekreterare.

Du hittar länkar till våra styrdokument och våra årsredovisningar här intill.

Utöver detta har Forum också formulerat en Idépolitisk plattform. Den beskriver våra ställningstaganden i ett antal för Forums verksamhet centrala frågor. Plattformen har tagits fram av en kommitté utsedd av styrelsen. Plattformen har godkänts av medlemmarna genom representantskapet.

 

shapes

Forums medlemmar

Forum är en plattform där idéburna organisationer kan samlas och diskutera gemensamma frågor. Flera röster hörs alltid mer än en och för organisationerna är Forum en möjlighet att driva frågor på ett mer kraftfullt sätt.

34 organisationer är medlemmar i Forum