projekt
shapes

Verksamheter och projekt 

 

Forum driver utvecklingsprojekt för att förbättra förutsättningarna för idéburna organisationer att ha en roll i demokratin och välfärden.

 

Nysta – Civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt
Corona var gnistan. När pandemin i början av året svepte in över Sverige förde den med sig många svåra utmaningar för samhället. Men pandemin kom även att synliggöra en rad brister som fanns där redan innan. Med målet att tackla dessa brister och bidra till ett nytt samhällskontrakt gick i juli 2020 sju stora paraplyorganisationer inom civilsamhället samman och initierade Nysta; Civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt. Läs mer om Nysta här.

Snapshots from the borders
Forum medverkar som svensk part i ett europeiskt projekt med 31 parter om migration. Projektet har som syfte att öka kunskapen om de globala utmaningar som finns runt migrationsfrågor – på europeisk, nationell och lokal nivå. Projektets mål är att stärka ett aktivt nätverk av lokala platser som ett sätt att främja en större politisk samstämmighet på alla nivåer. Hela projektet lutar sig på FN:s hållbara utvecklingsmål. Här kan du läsa mer om projektet och lokala exempel på hur civilsamhället och kommuner arbetar för att ta emot flyktingar och migranter i Europas gränsstäder: http://www.snapshotsfromtheborders.eu/webdoc/ 

Civilsamhälle för öppenhet och inkludering
I projektet civilsamhälle för öppenhet och inkludering har Forum skapat en plattform för att organisera civilsamhällets antirasistiska arbete. Historiskt har civilsamhällsorganisationer varit ledande i arbetet mot rasism och försvarat allas lika värde och rättigheter. Mångfald och inkludering är berikande samhällsfundament. När vissa invånare utesluts på grund av religion, kultur eller ursprung tappar demokratin styrka. Därför har vi i projektet verkat för att stärka kunskapen om civilsamhällets arbete för inkludering. Två led i detta har varit framtagningen av en utbildningsfilm om hotet mot demokratin samt en arbetsdefinition av rasism för civilsamhällets organisationer i syfte att underlätta det antirasistiska arbetet.

Länk till film: https://www.youtube.com/watch?v=UYjCvD9LUKw

Läs mer och ta del av civilsamhällets arbetsdefinition av rasism här.

Ideellt engagemang är mer
Detta projekt syftar till att utreda vilken betydelse det ideella engagemanget har för anställningsbarhet, kompetensutveckling och vidgade karriärvägar. Vi vill även ta reda på hur de faktiska möjligheterna ser ut för arbetssökande och anställda att engagera sig ideellt. Projektet kommer att tillämpa en metod med både kvalitativa och kvantitativa inslag i form av djupintervjuer, en enkätundersökning samt forskningsöversikt. Förhoppningen är att projektet ska bidra med resultat och ny kunskap utifrån vilken vi på sikt kan stärka civilsamhällets möjligheter att i samverkan med det offentliga bidra till att öka anställningsbarhet och kompetens bland utsatta målgrupper

Samarbete för ett öppnare och mer inkluderande Sverige
Svenska Röda Korset, Riksidrottsförbundet, Svenska kyrkan, Rädda Barnen, Sveriges Stadsmissioner och Forum – idéburna organisationer med social inriktning ingår i ett samarbete för ett öppnare och mer inkluderande Sverige.