Forum: ”Budgetpropositionen är ett allvarligt slag mot civilsamhällets röstbärande roll”

22 september 2023

Civilsamhället i Sverige spelar en helt avgörande roll för sammanhållningen och den sociala tilliten i vårt land. Därför är det djupt beklagligt att regeringen i sin budgetproposition väljer att göra allvarliga neddragningar på själva infrastrukturen för föreningslivet.

Civilsamhällets organisationer är en omistlig del i vår demokrati. Det är ur ideella föreningar, trossamfund, intresseorganisationer, stiftelser och i studieförbunden som det moderna Sverige vuxit fram. I en tid där behoven för social upprustning växer sig allt större spelar folkbildningen, etniska organisationer och ungdomsrörelsen en central roll. Det handlar om studier i svenska, om kurser för den som inte gått klart grund- eller gymnasieskolan och om möteslokaler och stöd till svenskt föreningsliv. Att regeringen väljer att minska stödet till allt detta kommer med mycket stora konsekvenser.

”Forum ser mycket allvarligt på dessa långsiktiga neddragningar. Det är ett hårt slag mot det ideella Sverige och riskerar att skada allas vår gemensamma möjlighet att aktivt delta i och forma vår demokrati.”, säger Hannah Kroksson, ordförande, Forum.

En återhållsam budget med stora konsekvenser för civilsamhället

En alltjämt fortsatt hög inflation kräver återhållsamhet för att inte förvärra destruktiva kostnadsökningar. Detta var det övergripande budskapet i regeringens vårändringsbudget 2023. När nu budgetpropositionen för 2024 presenterats står det klart att detta fortsatt är regeringens prioritet. En kombination av svag konjunkturutveckling, låg valuta och höga räntor menar regeringspartierna och Sverigedemokraterna motiverar försiktighet. Det är dock tydligt att detta inte innebär en brist på reformer. På civilsamhällets område ser vi till exempel neddragningar av historiska mått på studieförbundens verksamhet samt ett helt och hållet slopat stöd till etniska organisationer. Förslag som kortsiktigt försvårar eller helt omöjliggör avgörande demokrati- och kulturaktiviteter, inte minst utanför storstäderna, och som långsiktigt riskerar att bryta sönder det svenska föreningslivets själva infrastruktur och försvaga vår demokrati och välfärd.

Satsningar på folkhögskolor, fritidskort och arbetet mot social utsatthet

Samtidigt som delar av sektorn drabbas av betydande neddragningar, ser vi också satsningar på bland annat folkhögskolornas arbete (100 mkr) och civilsamhällets insatser mot social utsatthet (100 mkr). Detta är väl investerade medel och välkomnas av Forum, men bör ställas i relation till att Sveriges kommuner och regioner beräknar gå med ett underskott på uppemot 28 miljarder kronor under 2024 samtidigt som regeringens ersättning till dessa är 10 miljarder. Budgeten innehåller därtill en satsning på det så kallade fritidskortet, sammanlagt 681 mkr 2024, med syftet att underlätta för fler barn att ha en meningsfull fritid. Det återstår dock att se vilken roll civilsamhällets organisationer kan komma att spela i sammanhanget.

Stöd till Marie Cederschiöld Högskola och till ökad kunskap om sociala utfallskontrakt

Forum välkomnar att regeringen fortsätter att stödja Marie Cederschiölds Högskolas viktiga arbete för att kartlägga det ideella engagemanget i Sverige genom befolkningsstudien. Det är 1,5 mkr väl investerade medel, även om vi samtidigt vet att kunskapsutvecklingen på civilsamhällesområdet är i stort behov av att stärkas ytterligare. Vi hoppas också att de medel som avsätts för stöd till kommuner och regioner om 30 mkr på tre år i syfte att stärka kunskapen om sociala utfallskontrakt ska bidra till viktiga lärdomar om nya modeller för utbyten över sektorsgränserna.

En budget som i sin helhet visar på en allvarlig förskjutning

Avslutningsvis vill vi på Forum markera mot vad vi uppfattar som en allvarlig och långsiktig förskjutning av synen på civilsamhällets roll och bidrag i samhället. Det är tydligt att regeringspartierna med stöd av Sverigedemokraterna drar ned på budgetposter som säkerställer civilsamhällets röstbärande funktion, medan de satsningar som görs i huvudsak syftar till att stärka civilsamhällets roll som serviceutförare. En riktningsvisare som mer än något annat visar att Sverige följer den globala trenden mot ett minskat demokratiskt utrymme. Mot bakgrund av det redan hårt kritiserade Tidö-avtalet behövs nu en kraftsamling för värnandet av civilsamhällets självständighet och oberoende. Regeringens prioriteringar om nedskärningar bidrar till det motsatta.

Andra röster om budgetpropositionen

Kristna Fredsrörelsen: ”Regeringens nedskärningar försvagar svenska demokrati”

Studieförbunden i samverkan: ”Brutala nedskärningar på studieförbunden”

Concord: ”Analys av höstbudgeten 2023”

Rädda Barnen: ”Fattigdom ska inte vara ett hinder för barns rättigheter i Sverige”

Ibn Rushd Studieförbund: ”Nedskärningarna i folkbildningen – ett hårt slag mot Sverige”

Fremia: ”Hårt slag mot civilsamhällets utrymme”

Unionen: ”Förslag om nedskärningar motverkar demokratiutveckling, integration och delaktighet i samhället”