Återhållsam vårbudget riskerar fler utslagna och ökad utsatthet

17 april 2023

I dag, den 17 april, presenterade finansminister Elisabeth Svantesson (M) regeringens vårbudget och vårändringsbudget. Förslagen innehöll få nyheter och kännetecknas av stor försiktighet, med ett tillskott på motsvarande 4 miljarder kronor till statsbudgeten. Även om vårändringsbudgeten sällan innehåller stora reformer, så var ekonomisk vinter och återhållsamhet ord som särskilt präglade presskonferensen. Men trots ett hårt pressat ekonomiskt läge ser Forum betydande risker i avsaknaden av större satsningar mot den ökande sociala utsattheten – på hemmaplan såväl som globalt.

En alltjämt fortsatt hög inflation måste dämpas, detta var det övergripande budskapet från finansminister Elisabeth Svantesson i relation till regeringens vårbudget. Regeringen målar i sin prognos för kommande år en dyster bild av ökande inflation, räntor och därtill arbetslöshet, men för civilsamhällets organisationer med social inriktning följer inte några större satsningar. Det görs visserligen en satsning på 50 miljoner kronor till sektorns arbete för människor i särskilt utsatta situationer och bostadsbidraget till barnfamiljer förstärks och förlängs, vilket Forum välkomnar. Detta och regeringens tidigare satsningar för att möta de stora grupper som redan lever i social utsatthet är enormt viktiga. De 50 miljoner kronor som aviserats riskerar emellertid att få liten effekt.

”Den utlysning som nu görs i vårbudgeten räcker inte långt för att möta de ökade behov vi ser över hela landet. Dessa medel ska dessutom fördelas mellan flera organisationer med social inriktning och Hela Människan skulle på egen hand kunna omsätta summan för att bygga ett långsiktigt stöd för fler personer i utsatt livssituation.”, säger Mia Nilson, generalsekreterare, Hela Människan.

Kommuner och regioner utan tillskott 

Regeringens besked avseende välfärden är i sin tur att inget ytterligare görs, detta trots stora kostnadsökningar till följd av inflation och allvarliga underskott i kommuner och regioner, vilket beräknas slå hårt mot vård och omsorg. Enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) skulle det idag behövas ett tillskott på över 20 miljarder kronor för att dagens välfärdsnivå ska kunna bibehållas i Sverige, vilket öppnar för särskilt svåra konsekvenser för idéburna utförare. Men regeringen avvaktar och menar att kommuner och regioner får vänta med besked om nya pengar till i höst. ”Det kommer behövas mer, jag är rätt säker på det”, sade finansministern och underströk att regeringen avser återkomma i höst med en ny bedömning.

Även biståndet haltar  

Av de 1,2 miljarder kronor som tidigare tagits från det internationella biståndet för att finansiera prognosticerade flyktingkostnader i Sverige under 2023 sker heller ingen uppräkning i vårändringsbudgeten, något som många av civilsamhällets organisationer krävt. Detta då kostnaderna för flyktingmottagandet i Sverige inte blivit tillnärmelsevis så höga som förväntat. Att den tidigare nedskärningen i biståndet redan nu fått stora konsekvenser för Sveriges förmåga att möta globala utmaningar är tydligt.

Välfärden och civilsamhällets insatser måste prioriteras

Forum möter dagligen representanter från civilsamhällets verksamheter som vittnar om ett hårdnande socialt utanförskap. Det handlar om basala behov av stöd till mat och boende, och om föräldrar som inte har råd att betala för barnens fritidsaktiviteter. Detta samtidigt som vare sig den offentligfinansierade välfärden eller civilsamhällets organisationer ges tillräckliga medel att möta utvecklingen. Något som innebär att ideella krafter kan komma att ta sig an ett allt större ansvar för grundläggande välfärd under osäkra former, vilket är varken hållbart eller önskvärt. Forum förväntar sig nu att regeringen återkommer med väsentliga satsningar i höstbudgeten.

”Dagens budgetbesked bekräftar det som flera organisationer lyft en längre tid nu, att vi behöver se betydligt mer från politiken för att möta de sociala utmaningarna i Sverige såväl som i världen. Situationen är akut och våra medlemsorganisationer vill bidra till samhällskontraktet – men det förutsätter hållbara villkor.”, säger Hannah Kroksson, ordförande, Forum.