Varannan har nytta av sitt ideella engagemang i arbete och arbetssökande, visar ny rapport

9 december 2021

Drygt hälften av de som engagerat sig ideellt de senaste fem åren menar att de genom sitt engagemang fått kompetenser och kunskaper som gynnat dem i arbetslivet eller arbetssökandet. Det visar en Sifo-undersökning som Forum gjort och som ligger till grund för rapporten ”Ideellt engagemang är mer”. Rapporten slår fast att det ideella engagemanget har betydelse för möjligheten att skaffa sig och bibehålla en anställning.

Förutom en Sifo-undersökning med fler än 1000 svarande har vi genomfört djupintervjuer med
rekryterare, chefer, anställda och arbetssökande för att undersöka det ideella engagemangets
påverkan på personers möjlighet att få ett arbete. Bland unga engagerade i åldern 18-29 år är det så
många som 7 av 10 som ser att engagemanget gett dem färdigheter som är betydelsefulla i
arbetslivet. Var tredje ung person mellan 18-29 år instämmer dessutom i påståendet att det ideella
engagemanget faktiskt har hjälpt dem få ett uppdrag, ett jobb eller befordran. Rapporten visar också
att det ideella engagemanget har hälsofrämjande effekter – tre av fyra personer i undersökningen
menar att engagemanget har påverkat deras hälsa och välmående på ett positivt sätt.

”Mycket av gemenskapen utvecklar mig själv som person, både i mitt arbetssökande och vem jag
kommer att vara när jag väl börjar jobba. Jag har ett sammanhang som jag verkar i”. Det säger en
arbetssökande person som intervjuats om sitt engagemang.

–Dagens arbetsmarknad ställer höga krav på kompetens, förnyelseförmåga och problemlösning.Samtidigt kommer processer som klimatomställning och en allt ökande digitaliseringstakt att ställahögre krav på individen att tillgodogöra sig nya kompetenser i takt med att yrken förändras. Vårrapport visar att det ideella engagemanget kan vara viktigt för människors möjlighet att stärka sinhälsa, få nya kompetenser och vidgade kontaktnät. Nu är det viktigt att civilsamhället och offentligaaktörer ser det ideella engagemangets potential och värde i att stärka personers ställning påarbetsmarknaden, säger Christopher Andersson, sakkunnig på Forum och en av rapportförfattarna.

Några slutsatser från rapporten:

 • Engagemangets hälsofrämjande effekter framstår som särskild starka, där hela 76 procent av
  de som engagerat sig ideellt under de senaste åren instämmer i påståendet att ”det har
  påverkat min hälsa/välmående på ett positivt sätt”.
 • Lite drygt hälften (56 %) av de som engagerat sig ideellt under de senaste fem åren
  instämmer i påståendet att det har gett nya kompetenser eller kunskaper som varit till nytta i
  personens nuvarande arbete eller arbetssökande. Denna siffra är särskilt hög för
  åldersgruppen 18-29 år (73 %) och sjunker sedan med stigande ålder.
 • Förstudien visar indikationer på att ideellt engagemang tycks vara mer betydelsefullt för
  yngre än för äldre när det kommer till möjligheten att hitta kontakter och nätverk som leder
  till ett nytt arbete. Avgörande för vilket värde en kandidats ideella engagemang spelar i en
  rekryteringsprocess är vilken kunskap den rekryterande parten har om organisationen i
  fråga.
 • Möjligheterna för arbetssökande att engagera sig ideellt får generellt anses vara goda, men
  med vissa tydliga begränsningar beroende på om man är sjukskriven eller inte. Få har fått sitt
  engagemang ifrågasatt av en A-kassa. Vi har dock kunnat se att information om möjligheten
  att engagera sig ideellt som arbetslös och sjukskriven kan upplevas otydlig med olika
  beskrivningar.

Varför tog vi fram rapporten?
Varje år genomför Forums verksamhet Volontärbyrån en undersökning om det ideella engagemangets
betydelse, Volontärbarometern. Vi har sedan flera år tillbaka ställt frågan om man upplevt att ens
ideella engagemang hjälpt en i arbetslivet. I 2021 års rapport svarade 19 procent att de ville engagera
sig ideellt för att få meriter till sitt cv, vilket är nästan tre gånger så många som för fem år sedan.
Samtidigt finns forskning och erfarenheter från olika verksamheter som pekar på att de
hälsofrämjande effekter som engagemanget medför kan ha påverkan på möjligheten att återinträda
på arbetsmarknaden. I syfte att undersöka det ideella engagemangets betydelse för
kompetensutveckling och anställningsbarhet har Forum därför under 2021 med stöd av ESF-rådet
tagit fram rapporten ”Ideellt engagemang är mer”. Inom ramen för förstudien har vi genomfört
intervjuer med rekryterare, chefer, anställda och arbetslösa och även tagit fram en omfattande
enkätundersökning.

Ta del av rapporten här.