Ny rapport om civilsamhällets brottspreventiva roll

27 februari 2024

Idag lanserar Forum rapporten ”Ett starkt civilsamhälle förebygger gängkriminalitet”, en rapport som synliggör varför vi behöver satsa på det tidigt socialt förebyggande arbetet och civilsamhällets organisationer om vi ska kunna vända våldsvågen.

Civilsamhällets viktiga roll och bidrag när det kommer till förebyggandet av gängkriminalitet och minskningen av social utsatthet, särskilt bland unga, trängs ofta undan till förmån för kriminalpolitiska krav om hårdare tag. Allt fler forskningsstudier bekräftar dock den beprövade erfarenheten bland Sveriges ideella organisationer, att det vid sidan om satsningar på polisiära och rättsvårdande insatser krävs proaktiva sociala åtgärder. I en ny översikt utforskar därför Forum hur organisationer och initiativ inom civilsamhället  medverkar till att skapa en mer hållbar och inkluderande social utveckling, vilka utmaningar som finns och förslag på viktiga satsningar framåt för politiken.

”Civilsamhällets organisationer bär det förtroendekapital och den erfarenhet som krävs för verklig förändring. Forums medlemmar och många med dem finns närvarande lokalt och har en god målgruppskännedom samt lång erfarenhet av att erbjuda sociala insatser. Det gäller alltifrån anhörigstöd, frivård, stödboenden, mentorskap, avhopparverksamhet, arbetsmarknadspolitiska insatser, kultur- och fritidsaktiviteter, sociala stödinsatser, utbildning, psykosocial vård och omsorg, samt existentiella frågor och försoningsarbete.”, säger Hannah Kroksson, ordförande, Forum.

Rapporten följer på det arbete som Forum tillsammans med ett antal andra paraplyorganisationer i Sverige initierat för att politiken på allvar ska tillvarata civilsamhällets potential i det brottspreventiva arbetet.

Klicka här för att ladda ned rapporten.