Ny handbok ska hjälpa civilsamhället och det offentliga att tillsammans motverka rasism

15 november 2022

Samverkan mellan idéburna organisationer och offentliga aktörer är en nödvändighet för att motverka rasismen i Sverige. Under det senaste året har Forum – idéburna organisationer med social inriktning därför tagit fram ett metodstöd om hur hållbara samarbeten mellan organisationer och kommuner som syftar till att motverka rasism och intolerans kan skapas, drivas och följas upp.  

Som nationell intresseorganisation för det civila samhällets organisationer möter Forum varje dag rösterna som står upp för demokrati, öppenhet och inkludering i civilsamhällets organisationer. Vi oroar oss nu för att deras insatser ska undergrävas och tillintetgöras om inte det offentliga möter upp i gemensam sak. För att det ska kunna ske krävs emellertid att kunskaperna om fungerande samverkansstrategier ökar. Vi har intervjuat och samlat olika partnerskap som syftar till att motverka rasism och samlat erfarenheterna i handboken ”Inkluderande demokrati – ett metodstöd om hur idéburna organisationer och offentliga aktörer kan samverka i arbetet mot diskriminering och rasism”. – Genom partnerskap mellan idéburna organisationer och det offentliga kan vi vara tydliga och proaktiva i ställningstagandet för ett öppet civilsamhälle och en inkluderande demokrati. Vi uppmanar därför fler att söka allianser över sektorsgränserna, och här hoppas vi att Forums nya metodstöd kan vara till hjälp, säger Maria Alsander, generalsekreterare Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

 

Växande rasism hotar civilsamhället och demokratin 

Under 2010-talet och framåt har en lång rad rapporter och studier visat att demokratin, som många av oss trodde var här för att stanna, faktiskt backar i världen. Till stor del beror detta på att nya idéströmningar med rasistiska förtecken vuxit fram i en lång rad länder i världen. Idéerna tar sig uttryck i en alltmer organiserad och normaliserad rasism som ställer grupper mot varandra och inskränker minoriteters rättigheter. Denna utveckling skadar demokratin på flera sätt och Forum är övertygade om att vägen framåt är att fler blir bättre på att medvetandegöra, synliggöra och förebygga rasismen i Sverige. Ett fungerande gemensamt arbete kräver dock kunskap, förståelse och lyhördhet för varandras olikheter såväl som en gemensam bild av vad det är man vill åstadkomma. För att bidra till att överkomma den typen av hinder har vi därför, med stöd från MUCF, bland annat tagit fram ett stöd och ett antal konkreta rekommendationer och exempel på viktiga lärdomar för ett framgångsrikt antirasistiskt arbete. Skriften bygger på konkreta erfarenheter ifrån samarbeten där civilsamhället, kommuner och myndigheter arbetat tillsammans för att motverka rasism, diskriminering och intolerans. 

 

thumbnail_MUCF Bidragsstämpel för webb i svartvitt