Forum: ”Vi kräver att regeringen lyssnar in Lagrådets synpunkter på ny terrorlagstiftning”

3 mars 2023

Trots att Lagrådet riktat hård kritik mot lagförslaget har regeringen gjort tydligt att man avser gå vidare med det förslag till lagändringar som ska kriminalisera deltagande i en terroristorganisation. Forum, som följt processen under lång tid, menar att regeringen tar alltför enkelt på uppenbara och allvarliga risker för demokratin.

Det förslag på lagstiftning som ska göra det möjligt att lagföra deltagande i terroristverksamhet har fått kraftfull kritik av Lagrådet. Lagförslaget följer på en lång lagstiftningskedja men accentueras av att den i hög grad betraktas som viktig för Turkiets godkännande av den svenska Natoansökan. Statsminister Ulf Kristersson (M) och justitieminister Gunnar Strömmer (M) har varit tydliga med att den svenska terrorlagstiftningen, så som den är utformad idag, inte räcker till. Lagrådet är emellertid inte lika övertygade. ”Slutsatsen blir att förslaget inte i nuvarande skick bör läggas till grund för lagstiftning”, säger man och hänvisar till bristande tydlighet, risk för alltför långtgående kriminalisering och för bedömningar av politisk art. Forum har, likt en lång rad andra organisationer, understrukit dessa brister ett flertal tillfällen, bland annat i tidigare remissvar, och vi förväntar oss nu att regeringen hörsammar Lagrådets synpunkter.

”Vår fasta ståndpunkt är att den här typen av inskränkningar av föreningsfriheten endast bör göras när alla andra verktyg är uttömda och kan inte nog understryka vikten av att risken för missbruk minimeras. Regeringen behöver därför ta Lagrådets kritik på största allvar.”, säger Anton Alsander, sakkunnig, Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

Detta har hänt

Med ett brett stöd i riksdagen – dock inte utan reservation – röstades propositionen ”Föreningsfrihet och terroristorganisationer” (2021/22:42) igenom i april 2022. Propositionen, som är sprungen ur arbetet i 2020 års grundlagskommitté, innehöll en förändring av grundlagen (regeringsformen) som gör det möjligt att genom lag begränsa föreningsfriheten när det gäller sammanslutningar som ägnar sig åt eller understöder terrorism. Ändringen öppnade för en bredare kriminalisering av deltagande i en terroristorganisation. Eftersom propositionen innebar en förändring av grundlagen krävdes två från varandra skilda riksdagsbeslut med mellanliggande riksdagsval. Det slutgiltiga beslutet togs således i kammaren den 16 november 2022. Alla partier – förutom Vänsterpartiet – röstade för bifall.

Kriminalisering av deltagande kan vara på plats 1 juni 2023

Med grundlagsförändringen på plats avser regeringen nu att lämna en proposition till riksdagen den 9 mars med syfte att få en ny lag på plats den 1 juni, 2023, som kriminaliserar deltagande i en terroristorganisation om det sker på ett sätt som är ägnat att främja, stärka eller understödja organisationen, allt i den mån som gärningen inte är ringa eller med hänsyn till omständigheterna är försvarlig. Men Lagrådet, och en lång rad remissinstanser, har riktat kritik mot utformningen. Kritiken handlar i huvudsak om att skrivningarna öppnar för stora osäkerheter och blir svåra att tillämpa på ett rättssäkert sätt. Hit hör bedömningen av vad som är att betrakta som en terrororganisation enligt förslaget, och i förlängningen vad själva deltagandet kan bestå i.