Forum: ”Riksdagens beslut att införa begränsningar i föreningsfriheten kan få svåröverskådliga konsekvenser”

12 april 2022

Med ett överlag brett stöd i konstitutionsutskottet – men med reservationer – har riksdagen röstat igenom regeringens förslag om att begränsa föreningsfriheten för sammanslutningar som stödjer eller ägnar sig åt terrorism. Forum välkomnar ett intensifierat arbete mot terrorism, men ser risker för negativa följdeffekter av en grundlagsändring. 

Riksdagen röstade under onsdagen igenom regeringens förslag om att begränsa föreningsfriheten för sammanslutningar som stödjer eller ägnar sig åt terrorism. En av de som reserverat sig mot förslaget är emellertid riksdagsledamoten Mia Sydow Mölleby (V). Hon ställer sig undrande till hur förslaget ska fungera i praktiken och hur bedömningen och definitionen av en terrororganisation ska avgränsas. Forum, som tidigare lämnat remissvar på betänkandet ”Föreningsfrihet och terroristorganisationer” (SOU 2021:15), delar den bilden och hade önskat att regeringen i första hand satsat på att stärka rättsvårdande instansers förmåga att motverka terrorism utifrån redan befintlig lagstiftning framför en grundlagsändring. Precis som bland andra Sveriges advokatsamfund och Amnesty påpekat i sina remissvar finns det en risk att grundlagsändringen kan komma att möjliggöra för ytterligare, framtida begränsningar av föreningsfriheten som idag inte är överblickbara. Ett exempel är att begreppet terrorism kan förutses komma att förändras över tid och därmed öppna för ytterligare inskränkningar i föreningsfrihetens skydd genom förändring av lagstiftning som inte är på grundlagsnivå.

Eftersom propositionen föreslår en ändring i grundlagen måste riksdagen ta ett slutgiltigt beslut efter valet i höst. Lagändringen ska i så fall börja gälla från och med 1 januari 2023.

Läs mer om beslutet i Altinget här.

Ta del av propositionen här.

Ta del av Forums och Giva Sveriges remissvar på delbetänkandet som föranledde propositionen här.