Demokrati och välfärd i centrum när Forum besökte Almedalen

4 juli 2023

Insatser mot ofrivillig ensamhet, satsningar till försvar för det demokratiska utrymmet och det ideella engagemangets roll i välfärden. Det var några av frågorna som Forum och Volontärbyrån uppmärksammade under några intensiva dagar i Almedalen. En av slutsatserna vi tar med oss är att hela civilsamhället i hela sin mångfald, oberoende och självständigt, behövs för att säkerställa ett fungerande samhällskontrakt framåt.

Forum och Volontärbyrån var även i år medarrangörer till Civilsamhällesarenan, som lockade över 1 200 besökare på plats och nu kan ses i efterhand av många fler på webben. Utöver detta medverkade Forums representanter på flera seminarier, samtal och enskilda möten. Civilsamhällesarenan är ett samarbete mellan Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och nio andra civilsamhällesaktörer.

Totalt arrangerades 16 publika programpunkter under Civilsamhällesarenans två dagar, som invigdes av socialminister Jakob Forssmed (KD). Några av ämnena som stod i fokus var civilsamhällets roll i välfärden, hur hot och hat mot förtroendevalda och tjänstemän i civilsamhället kan motverkas, ungas villkor i Sverige och civilsamhället i krig och kristider. Därtill arrangerades ett antal mindre rundabordssamtal på olika teman.

Stärkt demokrati, dialog och behov av satsningar på socialt arbete

Ett perspektiv som genomsyrade många av Forums diskussioner under veckan var den om det demokratiska utrymmet i Sverige och världen, samt arbetet mot hat och hot. Flera organisationer uppmärksammade behovet av att fler engagerar sig till försvar för grundlagsstadgade fri- och rättigheter i Sverige och att regeringen prioriterar dialogen med det civila samhällets organisationer. Tidö-avtalets många repressiva förslag lyftes av flera organisationer som ett allvarligt steg i fel riktning när det avser respekten för rättssäkerhet och likabehandling.

Flera påpekade behovet av att regeringen i högre utsträckning och på ett tidigare stadium möter upp civilsamhällets organisationer i strukturerade dialoger, till exempel om efterlevnaden av barnkonventionen, i den politiska utformningen. Många organisationer, däribland Forum och Civil Rights Defenders, poängterade även vikten av att samtliga partier klarar av att markera mot de politiska företrädare som i ord eller handling går över gränsen och utsätter civilsamhällets representanter såväl som beslutsfattare och tjänstemän för påtryckningar och/eller hot. En gräns som behöver vara knivskarp.

Flera av Forums medlemsorganisationer larmade också om den ökade sociala utsattheten i Sverige under veckan, inte minst i ljuset av stora budgetunderskott i välfärden. Här behövs krafttag för att vända utvecklingen och Frälsningsarmén var en bland många aktörer som underströk hur civilsamhällets organisationer idag tvingas ta ett enormt ansvar. Roll- och ansvarsfördelningen behöver synliggöras och tillsättningen av resurser diskuteras.

Almedalsveckan en dyr men viktig mötesplats 

Välmotiverad kritik har genom åren riktats mot Almedalsveckan, bland annat avseende bristande tillgänglighet och en brant kostnadsutveckling, och diskussionen återaktualiserades även i år av att antalet medverkande aktörer var färre än tidigare. Forum är samtidigt övertygade om att vi i en tid av demokratisk tillbakagång i världen behöver fler – och inte färre – mötesplatser. Behovet av en plats som möjliggör för spontana möten såväl som strukturerade dialoger om viktiga samhällsutmaningar mellan organisationer, beslutsfattare, tjänstemän och privatpersoner får inte underskattas.

”Civilsamhällesarenan är ett exempel på samverkan för att möjliggöra och stärka civilsamhällets röst i Almedalen. Jag vill tro att svaret måste vara sänkta trösklar och utveckling – aldrig avveckling – av demokratiska mötesplatser. Almedalsveckan är en unik företeelse med få jämförelsepunkter internationellt.”, säger Anton Alsander, Forum.

Forum och Volontärbyrån om volontärer i välfärden

Inför Almedalen genomförde Forum och Volontärbyrån en kartläggning av utbredningen av frivilliga i kommunala verksamheter och en Sifo-undersökning om svenskarnas kunskap om – samt inställning till – detta. Resultaten låg till grund för rapporten ”Volontärinsatser i välfärden”, som även lyfter hur det svenska välfärdssystemet vuxit fram och vad Forum och Volontärbyrån ser som viktiga förutsättningar för volontärinsatser inom eller nära det offentliga åtagandet. Läs vårt pressmeddelande här och vår rapport här 

Rapporten lanserades genom ett seminarium i Almedalen. Medverkade gjorde Rebecka Andersson, generalsekreterare, Unizon; Per-Johan Fernström, verksamhetsutvecklare, Frälsningsarmén; Lars-Åke Johansson, 1:e vice förbundsordförande, vision; Malin Danielsson, riksdagsledamot, Liberalerna; och Meeri Wasberg, oppositionsråd, Socialdemokraterna i Haninge. Från Forum deltog Anton Alsander och Anna Bergkvist.

Länk till inspelning: ”När volontärer täpper hålen i välfärdsnätet – ett samhällskontrakt under omförhandling?”

#DeOhördaRösterna

Forum genomförde även kampanjen #DeOhördaRösterna, genom att upplåta talarplatsen på Donners plats till en stund för reflektion över de röster som inte kan eller tillåts komma till tals på grund av ett krympande demokratiskt utrymme. Läs mer om kampanjen här.

Andra seminarier och aktiviteter där Forum medverkade

”Ofrivillig ensamhet – kan en nationell strategi skapa fler gemenskaper i samhället?”

”Hot och hat mot aktiva i samhällsdebatten – hur kan vi på lokal nivå arbeta för att förebygga och motverka?” (Rundabordssamtal)

”Hot och hat mot civilsamhället – hur ser det ut och vilka erfarenheter finns för att motverka det?”

”När hat och hot blir vardag, vad behöver göras för att civilsamhället inte ska tystna?”