Forum m.fl. i remissvar: ”Ta civilsamhällets synpunkter på demokrativillkoren på allvar” 

21 december 2021

Forum har tillsammans med Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd, Fremia och Giva Sverige lämnat in remissvar på promemorian ”Demokrativillkor för stöd ur Allmänna arvsfonden”. Vi är i grunden positiva till införandet av demokrativillkor i offentlig bidragsgivning men samtidigt tycker vi att det är anmärkningsvärt att promemorian inte tydligare redogör för, samt svarar på, de synpunkter som stora delar av civilsamhället framförde i samband med demokrativillkorsutredningen.   

Forum välkommande tidigt den generella idén om demokrativillkor i syfte att minska risken för att pengar går till antidemokratiska aktörer och som hindrar att misstron ökar. Det var också därför naturligt att ingå i demokrativillkorsutredningens expertgrupp under framtagningen av förslag på demokrativillkor. Dock fann vi stora utmaningar i de förslag som slutligen presenterades, vilka vi nu återigen belyser när regeringen vill besluta om dessa villkor för stöd ur Allmänna arvsfonden, redan innan demokrativillkorsutredningen blivit proposition.  

Samtidigt som vi står bakom idén om att förtydligande villkor behövs, förvånas vi alltså över att inte tillräcklig hänsyn tagits till de synpunkter som Forum och Famna och flera andra organisationer tidigare lyft i förhållande till demokrativillkorsutredningens förslag. Vikten av att offentliga medel inte går till antidemokratiska krafter kan inte nog understrykas, men vi menar samtidigt att farorna med några av förslagen kan innebära att man går i helt fel riktning och istället begränsar civilsamhällets demokratiska utrymme, friheter och rättigheter. Begränsningar som riskerar skada demokratin snarare än att stärka den. Vår förhoppning är därför att regeringen framåt synkroniserar arbetet bättre och att samtliga remissinsatsers synpunkter på demokrativillkorsutredningen beaktas innan nya utredningar tillsätts. 

Några av de synpunkter som vi tidigare lyft och nu återupprepar är: 

 

  1. Om begreppet företrädare   

Forum anser att det system som utredningen föreslår när det gäller organisationers ”företrädare” riskerar att stänga ute människor från engagemang, samt att skapa kostnader och misstänksamhet då riksorganisationer kan komma att behöva löpande samla information om vad lokalorganisationer och deras företrädare företar sig. Vi anser därför att grundregeln ska vara att juridiska personer ansvarar för sina handlingar också gällande demokrativillkoren. 

    2. Utomparlamentariska metoder är inte synonymt med våldsanvändning 

Det måste vara tydligt att fredliga utomparlamentariska metoder istället för att ”aldrig accepteras” betraktas som naturliga delar av civilsamhället. Det är i ljuset av detta positivt att promemorian, till skillnad från demokrativillkorsutredningen, erkänner att exempelvis civil olydnad är ett viktigt inslag i det demokratiska civilsamhällets verksamhet. Vi vill dock understryka hur viktigt det är att regeringen säkerställer att implementeringen av villkoren inte innebär att organisationer nekas bidrag på grund av att man exempelvis uppmanat till demonstrationer, protester eller liknande utomparlamentariska aktioner. 

    3. Om adekvat empiri och rättssäkra utredningsprocesser 

Promemorian, liksom demokrativillkorsutredningen, skulle stärkas väsentligt om den innehöll mer precisa resonemang om vad som är att betrakta som adekvat empiri för ett bidragsbeslut samt hur en rättssäker utredning ska gå till. Det är olyckligt att sådana resonemang saknas då vi av erfarenhet vet att grundlösa och svepande anklagelser mot civilsamhällets organisationer är vanliga. I den vägledning till handläggare som demokrativillkorsutredningen tog fram fanns formuleringar så som “allmänt känt” i förhållande till uttalanden av inbjudna föreläsare samt ”idémässigt utbyte” i samverkan mellan organisationer. Risken är mycket stor för att den typen av formuleringar bidrar till otydlighet och rättsosäkerhet i tillämpningen. Därför är det avgörande att regeringen säkerställer att tillämpningen av villkoren görs rättssäker. För det krävs tydliga regler om hur utredningar bör initieras, bedrivas och vilken typ av bakgrundskunskap som används och hur den ska värderas. 

Hela Forum m.fl. remissvar finns att läsa här.