Forum om vårändringsbudgeten: Stora behov av satsningar på att stärka civilsamhällets krisinsatser

19 april 2022

Mer medel till civilförsvaret, till nyanländas etablering och för att bygga upp visselblåsarskyddet. Det är några av vårändringsbudgetens förslag för att stärka civilsamhällets organisationer i Sverige. Men mer medel behövs för att civilsamhället ska kunna växla upp sitt arbete i att möta samhällsutmaningar som coronapandemins konsekvenser och kriget i Ukraina. 

Svenskarnas engagemang för att stötta de som drabbas av kriget i Ukraina har varit massivt. Forums verksamhet Volontärbyrån ser ett rekordstarkt intresse för att hjälpa människor på flykt och Forums medlemsorganisationer är centrala i arbetet med att välkomna de som kommer till Sverige. Vi vet av erfarenhet att civilsamhällets organisationer är viktiga såväl i det akuta skedets behov av socialt stöd och boende som långsiktigt genom att erbjuda sammanhang för delaktighet, gemenskap, språkträning och dörrar in till arbetslivet. Det är i grunden positivt att regeringen ser och erkänner civilsamhällets avgörande roll i mottagandet av människor på flykt. Men civilsamhällets sociala insatser önskar vi hade synts mer i det förslag till budget som regeringen nu lagt fram. 

Satsa på civilsamhällets insatser för nyanlända
Det är välkommet att civilsamhället föreslås få utökade anslag om 100 miljoner. Men 100 miljoner kronor är en i sammanhanget blygsam satsning och vi vill därför vara tydliga med att ersättningen inte på långa vägar täcker upp för civilsamhällets insatser på området. Av dessa medel har dessutom 30 miljoner kronor kommunicerats tidigare, vilket skapat förvirring kring hur stor andel av satsningen i vårändringsbudgeten som egentligen är nya medel.   

Stigande matpriser ökar utsattheten
Många av Forums medlemmar bedriver viktig verksamhet för människor som lever i ekonomisk utsatthet. Utsatta barn och ungdomar, människor i hemlöshet och nyanlända får tillgång till både materiellt stöd och meningsfulla sammanhang. Den ökande inflationen och stigande mat- och energipriser kommer att särskilt drabba dessa redan utsatta målgrupper, och medel kommer att behövas för civilsamhällets arbete med att möta de ökande behoven.  

Finansiera samordningen av frivilliga
Civilförsvarsorganisationer som Forums medlemsorganisationer Civilförsvarsförbundet och Röda Korset vittnar om ett rekordstort intresse från allmänheten att engagera sig, och regeringen och myndigheter har särskilt åberopat civilsamhällets insatser i kris. Men att engagera fler frivilliga, särskilt i kortare insatser, ställer högre krav på föreningslivet. De frivilligas tid är gratis, men det är inte gratis att samordna och organisera engagemanget. Här finns ett område som regeringen behöver börja finansiera tydligare i större utsträckning. 

 

Några nedslag från vårändringsbudgeten som berör civilsamhället: 

Insatser för den ideella sektorns arbete med mottagande av skyddsbehövande föreslås öka med 100 miljoner kronor
Ett stort antal personer söker skydd i Sverige till följd av Rysslands invasion av Ukraina och EU:s aktivering av massflyktsdirektivet. Detta har lett till stora behov av humanitära insatser i form av samordning av – och stöd till – olika frivilliginsatser. I samband med mottagandet av skyddsbehövande har organisationer inom det civila samhället bidragit med stora insatser och regeringen bedömer att ytterligare medel behövs för att stödja olika frivilliginsatser. 

Ersättningar och bostadskostnader föreslås öka med nära 10 miljarder kronor
Många på flykt från Ukraina har sökt skydd i Sverige och antalet förväntas öka under 2022. Till följd av detta beräknas utgifterna för ersättningar till kommuner och regioner samt för Migrationsverkets boenden att öka, och därmed medel som bör kunna komma ideella organisationer vars boenden upphandlas till del.  

30 miljoner mer till etableringsåtgärder
Med anledning av det kraftigt ökade mottagandet av personer på flykt har behovet av lokala insatser för att bland annat skapa nätverk, stödja språkinlärning och ge socialt stöd ökat. Här har bland andra civilsamhället snabbt ställt om och bidragit med stora insatser. Regeringen föreslår nu ökade statsbidrag till kommunerna för att främja nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. 

Arbetsmiljöverket får fördela medel till civilsamhällets visselblåsaråtgärder
Regeringen föreslår att anslag till Arbetsmiljöverket även får användas för utgifter för statsbidrag till arbetsmarknadens parter och till ideella organisationer bekostar för information och rådgivning till personer som omfattas av lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. 

800 miljoner för att stärka det civila försvaret
Regeringen tillför sammanlagt 800 miljoner kronor för att stärka det civila försvaret på lokal, regional och nationell nivå. Satsningarna är en del av överenskommelsen mellan samtliga riksdagspartier om det militära och civila försvaret. Regeringen vill bland annat besluta om en ny struktur för samhällets krisberedskap och civila försvar, som medför kostnader på 65 miljoner kronor. Regeringen bedömer även att kommunernas och regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar behöver utvecklas och stärkas och föreslår ett ökat anslag om 100 miljoner kronor.  

10 miljoner till civilsamhällets krisförberedande arbete 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreslås få utökade medel på 130 miljoner kronor och inom ramen för det föreslår regeringen bland annat att den uppdragsersättning som betalas till ideella organisationer för att öka den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor, allvarliga händelser och kriser höjs med 10 miljoner kronor.


 

Förtydligande 2022-05-02  

I vår ursprungliga artikel om vårändringsbudgeten den 19 april kritiserade vi regeringen för att ha omfördelat 30 miljoner kronor från coronastöd till ersättning för kostnader i samband med flyktingmottagandet. Regeringskansliet vill nu, efter kontakt med Forum, förtydliga detta. Vad som skett är att regeringen i vårändringsbudgeten presenterat 100 miljoner kronor, varav 30 miljoner kronor ska ersätta den tidigare förflyttningen. Det innebär att det är 70 nya miljoner till civilsamhällets organisationer för flyktingmottagande.