medlemmar
shapes

En mer dynamisk och långsiktig samarbetsform

 

Partnerskap mellan idéburna organisationer och offentliga aktörer är en viktig väg för att lösa många av vår samtids aktuella problem. I allt fler sammanhang efterfrågas partnerskap mellan idéburna organisationer och det offentliga för att kunna åstadkomma nödvändiga förändringar. Det kan handla om omställning till ekologisk hållbarhet, om integration och inkludering, om att minska segregation och om att höja resultaten i skolor i utsatta områden. Sedan tio år har ett nytt koncept, idéburet offentligt partnerskap (IOP), vuxit fram i Sverige, där allt fler offentliga och idéburna aktörer prövar ett mer ömsesidigt arbetssätt än tidigare.

Forum skapade IOP och vi har nu ett hundratal IOP avtal i Sverige. Behovet av mer kunskap om hur man bygger hållbara partnerskap är stort. Det behövs även tydligt stöd ifrån politiker och myndigheter så att förutsättningarna för fler IOP:er blir bättre. Här nedanför kan du läsa översiktlig information om vad ett IOP är, hur Forum arbetar med IOP och vilka politiska förslag vi ser som prioriterade. Längst ned på sidan hittar du en länklista till material som rör olika aspekter av IOP. 

 

Vad är ett IOP?

Olika aktörer definierar IOP på lite olika sätt men överlag kan det beskrivas som en överenskommelse om samverkan eller en samverkansform mellan offentlig och idéburen sektor i syfte att uppnå ett visst allmännyttigt samhälleligt mål. Forum – idéburna organisationer med social inriktning tog fram modellen 2010 för att möjliggöra problemlösning mellan sektorer för ett hållbart samhälle. IOP har bland annat använts för att motverka mäns våld mot kvinnor, minska utsatthet hos EU-migranter och i etableringsarbetet med nyanlända. Formen skiljer sig från upphandling, där parterna har en beställare-utförar-relation och från bidragsgivning där relationen är ojämlik mellan en givare och en tagare. 

Är IOP juridiskt tillåtet?

Ett IOP är tillåtet där det inte redan existerar en marknad. En offentlig myndighet är inte tvingad att upphandla all verksamhet som drivs av externa parter. Enligt EU-kommissionens jurister och den svenska regeringen ska varje regional/lokal myndighet bestämma lämpligt finansieringsverktyg utifrån verksamhets syfte och brukarnas behov. Att ingå ett Idéburet offentligt partnerskap är alltså fullt juridiskt möjligt. 

Då IOP saknar rättslig definition i lag kan olika IOP:er variera och se olika ut i både hur avtal skrivs och hur samverkan sker. År 2019 presenterades den statliga utredningen Idéburen välfärd (SOU 2019:56) som bland annat behandlade frågan om IOP inom välfärdsområdet. Utredningen föreslog tyvärr inte något lagförslag om IOP, något Forum gärna hade sett. Utredningen konstaterade däremot att det inte finns några lagliga hinder för IOP så länge partnerskapen görs inom vissa ramar. Till utredningen bifogades även en vägledning som man kan använda sig av i utformningen av ett IOP. Vägledningen ger konkreta råd men är specifikt avsedd för partnerskap inom välfärdsområdet.

 

Varför behövs IOP?

Samhället är större än marknaden och staten. Så har det alltid varit och så kommer det alltid att vara. Lagen om offentlig upphandling, LOU, får ofta utstå kritik för att vara byråkratisk, ineffektiv och krånglig. Kritiken är tyvärr inte obefogad. Det säger sig självt att den praktiska tillämpningen av lagen blir trubbig när samma regelverk ska gälla både vid köp av vårdtjänster till våra gamla, som till köp av asfalt till ett vägbygge. På samma sätt upplever många idéburna organisationer att det finns stora begränsningar med att försöka uppnå samhällsnytta genom projektbidrag. Bidragen är ofta kortsiktiga, har krav på att verksamheten ska vara nyskapande och det finns ingen kontinuerligt kontakt eller möjlighet att jobba tillsammans med den offentliga parten. När en offentlig instans och en idéburen organisation ingår ett Idéburet offentligt partnerskap, IOP, definierar de tillsammans en samhällsutmaning. På så sätt ökar möjligheten att förstå ett samhällsproblem och vad det är som behövs för att det ska lösas. 

Jag är intresserad av att lära mig mer om IOP. Hur går jag tillväga?

I vårt metodstöd ”4 nycklar till att skapa hållbara partnerskap” som finns att ladda ned längst ned på denna sida skriver vi om vikten av att medvetandegöra valet av just IOP som samverkansform.

”När arbetet med att bygga partnerskap är i fokus, är det viktigt att alla aktörer lägger de vanliga tankeramarna – bidrag och upphandling – åt sidan. Istället bör aktörerna från början använda sig av tankeramen partnerskap. Genom att inte agera och prata om att ”söka IOP” och ”Utlysa IOP” skapas en bättre grund för eventuella partnerskap, detta avser både det juridiska och verksamhetsmässiga. Samtliga parter behöver ställa sig frågan: ”Vad är det vi hopas uppnå genom partnerskap som vi inte kan uppnå genom bidrag eller upphandling?”

I materialet finns även mer information om hur man kan gå tillväga. I vår kortare handledning som också finns att ladda ned finns mer översiktlig information om IOP som modell. På sida 3 skriver vi kort om grundförutsättningarna för när ett IOP kan vara aktuellt:

Ett IOP fungerar bäst när:

– Verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen

– Verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt program eller plan, där de idéburna organisationerna särskilt nämns. Exempelvis en lokal överenskommelse

– Verksamheten inte kan ses som en del av det normerade föreningsbidraget

– Det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda

– Bägge parterna är med och finansierar verksamheten (via pengar eller andra insatser)

– Verksamheten inte detaljregleras från kommunen

– Verksamheten avses att drivas under en längre tid

En annan bra utgångspunkt är att titta på aktuella IOP avtal inom samma område som ni själva bedriver verksamhet inom. På denna sida hittar du en länklista till en hel del aktuella IOP:er. Ni kan även rådfråga er kommun om vilka IOP:er som finns med samma inriktning eller verksamhetsområde.

Många av de frågor vi får om IOP är av karaktären ”Är det tillåtet för oss att göra ett IOP inom verksamheten/området X?”. Vi på Forum har tyvärr inte möjlighet att ge juridisk rådgivning till alla de som kontaktar oss med frågor om det juridiska utrymmet för deras förslag på partnerskap. Vi rekommenderar alla som är intresserade av att ingå i ett partnerskap att ta del av aktuell praxis och information samt att vid behov konsultera en jurist med kunskap inom området.   

 

Material och stöd i arbetet med IOP?

Här samlar vi några av Forums och andra aktörers publikationer på området som eventuellt kan vara till nytta i ert arbete med IOP på olika sätt.

1) Handledning om att skapa ett IOP

2) Rapport och metodmaterial om att skapa hållbara IOP:er

3) Frågor och svar-lista

5) Handledning av NAD