Större möjlighet till projektmedel från Arvsfonden

24 mars 2021
Fler ska få möjlighet att söka medel från Allmänna arvsfonden när regeringen nu föreslår att fonden utökar målgruppen till att även omfatta äldre. Två andra förslag är att fonden ska dela ut mer medel och att slopa kravet att projekt ska vara ”nyskapande” – projekten ska istället vara ”utvecklande för fondens målgrupper”. Det är några av förändringarna i regleringen av Allmänna arvsfonden som presenteras i en proposition.

”Många av de här sakerna har Forum tryckt på länge kring, så i stort är vi nöjda med propositionen”, säger Christopher Andersson, sakkunnig på Forum. ”Vi har till exempel länge varit kritiska till att för små delar av fondens tillgängliga medel har delats ut. Vi har också tyckt att det inte är hållbart att alla projekt har krav på sig att vara nyskapande och att det kriteriet har upplevts som otydligt och onödigt begränsande. Nu blir det istället viktigt att fonden tydliggör vad som kan betecknas som ”utvecklande” så att det verkligen får effekten att öppna upp för fler viktiga projekt att beviljas medel.”

Ett annat förslag i utredningen handlade om att införa en gemensam databas som ger myndigheter en överblick över statens bidragsgivning till ideella organisationer. Forum har varit kritiska till förslaget, eftersom det finns risk för att en sådan databas kan utnyttjas i ett försämrat demokratiskt läge för att undergräva och kontrollera idéburna organisationer och föreningsfriheten. Denna kritik tycks nu regeringen ha hörsammat och kommer inte att ta vidare förslaget i arbetet med en ny arvsfondslag. Något som däremot kommer att utredas vidare är att införa ett demokrativillkor för statens stöd till trossamfund och för bidragsgivningen till det civila samhället. En särskild utredare har fått i uppdrag att analysera frågor om personuppgiftsbehandling och sekretess i ärenden om stöd till det civila samhället, inklusive trossamfunden. Uppdraget omfattar även det föreslagna demokrativillkoret för Allmänna arvsfonden och regeringen vill därför återkomma.

”Forum välkomnar alla förbättringar i möjligheterna för idéburna organisationer att söka långsiktig och hållbar finansiering. Civilsamhället gör enorm skillnad för människor och samhällsutvecklingen och med utökade möjligheter att ta del av Arvsfondens medel ser vi att vi kan bidra i ännu större utsträckning. Flera viktiga organisationer, såsom Bris och Friends började en gång som arvsfondsprojekt, så det är ett betydelsefullt bidrag till civilsamhället”, säger Christopher Andersson.

Läs mer på regeringens webbplats.