Social innovation behövs i det kommande strukturfondsarbetet 2014-2020

9 september 2011
Den som åker runt i Sverige inser snabbt att en mycket stor del av den sociala och ekonomiska innovation som sker i vårt land finansieras av miljarder från EU:s strukturfonder. Det handlar om processer där många olika aktörer går samman för att hitta vägar till utkomst, vägar att möta samhälleliga, sociala behov av olika slag. Sedan Sverige blev medlem av EU 1995 har en mycket stor mängd sådana partnerskap byggts upp. Det är föreningar, kommuner, statliga verk, akademi, vanliga företag som tillsammans skapar nytt. Och pengarna är både från EU:s strukturfonder och från nationella källor.

Man skulle kanske förvänta sig att den svenska regeringen, som ju vurmar så enormt starkt om arbetslinjen, står och applåderar och gör vad de kan för att stimulera detta arbete. Tyvärr är det inte riktigt så. Det politiska måldokument inom EU som vägleder arbetet, EU2020, tolkas av alla medlemsländers regeringar i ett dokument som kallas det Nationella reformprogrammet (NRP). Det ligger till grund för den förhandling som nu sker i Sverige kring strukturfonderna.

I måldokumentet EU2020 skriver EU-kommissionen om behovet av innovation för att få bättre fart i ekonomin, att stödja människor så att de får utbildning, arbete, bostad etc. Kommissionen skriver tydligt om att innovation innefattar mer än teknisk spetsforskning, det innefattar också nya metoder att organisera arbete, exempelvis utvecklingen av sociala företag av olika slag där civilsamhället spelar en viktig roll. Detta kallas social innovation av EU-kommissionen. Problemet i Sverige är att den svenska tolkningen, NRP:n, saknar detta perspektiv.

Forums och Famnas representant i Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén, Ariane Rodert, sitter med i den ”steering committ锠för EU2020 som EESK har inrättat. Forum och Famna arbetar här för att stärka perspektivet kring social innovation i den svenska NRP:n. I samverkan med projektet Sociala ekonomins organisationer i lärande och utveckling (SOUL) genomför vi under hösten några olika möten som handlar om detta. Mötet den 19/9 är ett av dessa. SOUL genomför den 19/10 ytterligare ett möte.

En i sammanhanget intressant utveckling kommer också kortfattat att beröras den 19/9; arbetet med att tydliggöra begreppet socialt företagande och hur det kan stödjas inte minst finansiellt. EU-kommissionen kommer den 18/11 att lämna ett officiellt meddelande om socialt företagande. Det sker vid en högnivåkonferens i Bryssel. Inför detta meddelande har kommissionen samverkat nära med EESK. Ledande i det arbetet är Ariane Rodert, som är rapportör för det yttrande som EESK kommer att publicera i frågan ”Int/589 Socialt företagande”. Forum och Famna kommer att arrangera ett seminarium senare i höst med särskild inriktning på detta.