Seminarieserie: Ideella engagemangets möjligheter och utmaningar

10 december 2021

Under Frivilligveckan den 5-10 december satte Forum och Volontärbyrån ljus på det ideella engagemanget genom tre webbinarier. Webbinarierna belyste engagemanget ur olika perspektiv – hur framtiden för engagemanget ser ut, det hat och hot som hotar engagemanget och hur innovation uppstår genom engagemang. Här kan du se webbinarierna i efterhand och läsa korta sammanfattningar av dem.


Webbinarium: Framtidens volontär

Se inspelningen av webbinariet här: https://www.youtube.com/watch?v=DfmgKU-YW_o

Under detta seminarium gjorde vi en trendspaning kring det ideella engagemanget och hur framtidens volontär ser ut. Vi lyfte i vår panel fram volontärens roll i kris, välfärd och i ett digitaliserat samhälle. Panelen bestod av Eva Blomqvist (generalsekreterare Bilkåren), Jonas Wihlstrand (generalsekreterare Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner) och Ola Mattsson (chef Growth Hub Rädda barnen).

Eva Blomqvist presenterade ett perspektiv på hur volontärens roll ser ut i en krissituation. Hon menar att krissituationer som till exempel naturkatastrofer, flyktingkrisen och coronapandemin har visat att det är många människor som räcker upp handen och vill hjälpa till och att den politiska strålkastaren i och med dessa kriser har riktats mot det viktiga arbetet frivilliga gör.

Jonas Wihlstrand fokuserade på välfärdsperspektivet för volontärer. Han uttryckte likt Eva att politiker alltmer har fått upp ögonen för civilsamhället under pandemin, men ställde sig samtidigt frågan hur snabbt de kommer att glömma? Jonas menar att vi i civilsamhället därför behöver ligga på och få politikerna att förstå vikten av att bygga upp civilsamhället och dess egna stabila finansiering.

Ola Mattsson lyfte volontärens roll i ett allt mer digitaliserat samhälle. Han uttryckte att digitaliseringen kommer att bidra till att fler människor letar efter sammanhang och gemenskap, vilket troligtvis kommer leda till fler lokalt engagerade medborgare. Vidare menar Ola att det finns två typer av volontärer som kommer vara allt mer viktiga i framtiden: data-volontären och den globala volontären. Inhämtandet och analyserandet av data kommer bli allt viktigare i framtiden och internets utveckling och ökade tillgänglighet kommer bidra till att man kan bygga upp nya och mer avancerade plattformar globalt för att hjälpa och utveckla varandra. 

Webbinarium: Hot och hat mot ideellt engagerade – ett demokratiproblem

Se inspelningen av webbinariet här: https://youtu.be/mifEv-YBB2c

Hatet och hoten mot ideellt engagerade i civilsamhället ökar på såväl nätet som i det fysiska livet. Upprepade hot och hat mot organisationer och dess medlemmar riskerar i förlängningen att leda till att färre personer engagerar sig ideellt. På detta seminarium lyftes Volontärbyråns rapport ”Hat och hot mot ideellt engagemang: rapport om nuläge, konsekvenser och vägar framåt” tillsammans med Lena Nyberg (generaldirektör, Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor, MUCF), Mona Nechma (projektledare, Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer, LSU) och Zana Muhammad (ordförande, Ibn Rushd Studieförbund).

Volontärbyråns rapport bekräftar de tendenser vi på Forum och andra organisationer rapporterat om tidigare: att det är en oroväckande trend där hatet mot ideella organisationer ökar såväl på nätet som i fysiska rummet. Det framgår att det är framförallt demokratibrotten som oroar och sprider sig. Demokratibrott handlar om den typ av hat och hot som drabbar människor för att de engagerar sig för mänskliga rättigheter eller för att de tillhör en grupp som vissa vill exkludera i samhället. Hoten drabbar således inte engagerade slumpmässigt, utan ofta i hög grad utifrån en viss ideologi eller politisk agenda, på ett systematiskt och organiserat sätt.

Samtliga i panelen bekräftade den bilden som rapporten målar upp och beskriver att det är ett hot mot demokratin. Mona Nechma uttrycker att det som kommer fram i rapporten inte är förvånande och att även LSU bekräftat detta i tidigare rapport. Zana Muhammed betonar även han att detta inte bara är en akut situation, utan en katastrofsituation som de varnat för länge. Lena Nyberg menar att det är riktigt skrämmande att ideella krafter som blivit utsatta i stor utsträckning tystas ner. Panelen var överens om att man måste sätta press på politiker när det kommer till detta då det skett en förskjutning i vad man kan säga i det offentliga samtalet och att det är viktigt att vi i civilsamhället tillsammans stöttar varandra och att vi även samverkar över sektorsgränser för att motverka hot och hat.  

Webbinarium: Innovation genom ideellt engagemang

Se inspelningen av webbinariet här: https://youtu.be/ut_cajTp-4Q

Många av de utmaningar och hinder, inte minst i välfärden och demokratin, som Sverige stått inför historiskt har bearbetats och lösts genom ideellt engagemang. Under detta seminarium riktade vi därför blicken mot civilsamhällets förutsättningar att bidra till innovation och utveckling i samhället idag, samtidigt som vinnaren av Forums utmärkelse – Årets initiativ 2021 tillkännagavs. Initiativet, Synskadade krisinstruktörer, ett samarbete mellan Synskadades Riksförbund, Sveriges civilförsvar och ABF, representerades av Arne Jungelin (Synskadades Riksförbund) och Tomas Warberg (Sveriges Civilförsvarsförbund). Medverkade under detta seminarium gjorde även Truls Neubeck (Rädda barnen Growth Hub), Ola Segnestam Larsson (forskare vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola), Cecilia Nahnfeldt (forskare Svenska kyrkans enhet för forskning och analys), samt Sara Hugosson (Vinnova).

Truls Neubeck inledde seminariet med att lyfta fram att det är tillsammans i civilsamhället som vi kan utveckla samhället och att det är pionjärer som gör att nya saker kan växa fram och forma det samhället vi önskar. Han lyfter sedan fram vinnaren av Årets initiativ – Synskadade krisinstruktörer som ett tydligt exempel på detta. Arne och Tomas – representanter för vinnaren av utmärkelsen fick sedan dela med sig av dina tankar om verksamheten och priset. Arne uttryckte att Synskadades riksförbund länge har velat samverka med andra föreningar och när de sedan blev kontaktade av ABF för ett samarbete med Civilförsvarsförbundet hoppade de genast på. Han är väldigt glad för detta projekt och menar på att det är viktigt. Detta eftersom många har en tendens att undervärdera synskadade och att satsningen visar på att synskadade kan bidra mycket i samhället. Tomas instämmer även han och menar att tillsammans kan man göra skillnad och visa på att ingenting är omöjligt. Det är ett viktigt projekt eftersom vi behöver bryta utanförskapet och i en kris behöver alla inkluderas.

Panelen är överens om att innovation inte endast behöver vara radikala idéer utan att det handlar om att frigöra nya horisonter i samhället. Sara uttrycker att innovation kan vara både en liten justering i samhället men också helt nya sätt att tänka, något som förändrar beteenden. Cecilia beskriver innovation som ett fält mer en ett resultat av specifika insatser. Alla i panelen lyfter att det krävs hårt arbete och en vilja att våga samarbeta. Ola betonar även att för att innovation ska skapas så krävs även en motståndskraft, för att våga utmana idéer. Sara avslutar med en annan viktig aspekt av innovation, vilket är vikten av att vara nära målgruppen eller att till och med vara en del av målgruppen för att förstå systemfelen – något som man tydligt kan se hos vinnaren av Årets initiativ.