Samordning viktigt i flyktingmottagandet

17 mars 2022

Civilsamhällets organisationer har de senaste dagarna sett en mycket stor ökning av människor som vill engagera sig för Ukraina olika sätt. Parallellt med detta arbetar flera av Forums medlemmar just nu aktivt plats i Ukraina och i grannländer. I Sverige möter organisationer nyanlända färjecentraler och Migrationsverkets mottagandekontor samtidigt som många organisationer ser över möjligheterna att tillhandahålla boenden. Forum har talat med flera medlemsorganisationer om behov, utmaningar och vägar framåt.

 

Fungerande och behovsstyrd samverkan nödvändig

Många av Forums medlemsorganisationer efterfrågar en starkare samverkan mellan civilsamhället och det offentliga. Många vittnar om att aktörer just nu hänvisar runt till varandra i bland annat frågan om boende för de som flytt, och att det är svårt att få en överblick kring vem som ansvarar för olika frågor. För att komma till bukt med detta har flera av Forums medlemmar själva bildat olika samverkansgrupper för att effektivisera arbetet och undvika att springa på samma bollar. Flera medlemsorganisationer efterlyser också en dialog om ansvar mellan det offentliga och civilsamhällets organisationer för att få till en tydlig rollfördelning på såväl lokal som nationell nivå. 

 

En utmaning att kanalisera det akuta engagemanget

Flera organisationer upplever svårigheter i att ta tillvara det stora engagemang som finns hos allmänheten just nu. Många privatpersoner kontaktar organisationer med erbjudanden om att hjälpa till akut och det är en stor utmaning att matcha viljan att hjälpa till med faktiska behov och samtidigt behålla människor i ett långsiktigt engagemang. Här lyfter organisationer också erfarenheter från 2015, då flera aktörer massrekryterade volontärer vars engagemang sedan inte kunde kanaliseras. Rädda Barnen har nyligen lanserat en plattform för att samla engagemanget i samarbete med Volontärbyrån där de bland annat listar hur blivande volontärer kan förbereda sig för att möta kommande behov. För just nu är organisationernas behov av frivilliga generellt inte jättestort, men detta kan komma att förändras snabbt. Röda Korset har öppnat upp för ansökningar från “spontanfrivilliga” och bygger ett register med personer som vill engagera sig framöver. Många organisationer ser en utmaning i att bibehålla och kanalisera allmänhetens engagemang och motivation över längre tid – insatser som rör integration kommer att behövas under flera år framåt. Bland andra KFUM och Tamam lyfter att de förbereder sig för att kunna ta emot fler nyanlända barn och unga i sina verksamheter.  

Många av de Forum pratat med lyfter även behovet av särskild kompetens hos frivilliga och volontärer. Kompetensbehoven kan bland annat röra kunskap i språk som ukrainska eller ryska. Men även behovet av att utbilda frivilliga i att möta barn och vuxna som bär på olika sorters trauma har växt.  

 

Boendefrågan långt ifrån löst

Några medlemmar ser just nu över möjligheterna att erbjuda boendelösningar, däribland Stadsmissionerna, lokalföreningar inom KFUM, församlingar och Studieförbundet Ibn Rushd. Flera organisationer påtalar riskerna att oseriösa aktörer nu utnyttjar flyktingsituationen för att tjäna pengar. Här lyfter Rädda Barnen exempel om risker för människohandel och sexuell exploatering. Sociala Missionen lyfter även att en lärdom från 2015/2016 var att isolerade boenden inte är lämpliga för individer som genomgått trauman. 

 

Akuta och långsiktiga insatser kräver resurser

Civilsamhället har en fantastisk förmåga att möta upp i kris. Något som sektorn visat prov på gång på gång, inte minst under pandemin och det ökade flyktingmottagandet 2015. Flera organisationer talar om akutinsatser som att ordna boende, men även långsiktiga insatser, som att skala upp verksamheter för att ta emot fler deltagare. En annan utmaning rör att samordna alla frivilliga, något som inte är gratis, utan kräver stora resurser och kompetenser. Forums medlemsorganisationer efterfrågar nu snabba stöd för att de ska kunna växla upp sitt arbete. Det är mycket viktigt är att stöden är enkla att söka och redovisa, så att både små och stora organisationer kan ta del av dem.