Regionala och nationella paraplyorganisationer i gemensamt intressepolitiskt utvecklingsarbete

1 februari 2023

I mitten av januari anordnades ett spännande möte med medverkande från nationella intresseorganisationer och regionala civilsamhällesnätverk. Förhoppningen med mötet var att lära känna varandra bättre, utbyta värdefulla kunskaper och öppna upp för fördjupat samarbete framåt – en förhoppning som infriades.

Förutom Forum medverkade andra representanter som på olika sätt arbetar för civilsamhället på nationell nivå, däribland Fremia, Famna, Forum, Giva Sverige, Idéburna skolors riksförbund och NOD. De regionala nätverk inom civilsamhälle och idéburen sektor som deltog var Nätverket idéburen sektor Skåne, Överenskommelsen med det civila samhället inom VGR och Värmlands idéburna.

Under mötet fick organisationerna tillfälle att berätta om sig själva och dela med sig av sina viktigaste frågor och utmaningar. En av utav sakerna som fokuserades var arbetet med den så kallade ”civilsamhälleskartan”, ett initiativ av Nätverket idéburens sektor i Skåne tillsammans med Marie Cederschiöld Högskola. Syftet med den är att med hjälp av en ny metod kunna kartlägga ideell sektor nationellt och regionalt för att fördjupa och öka kunskapen om idéburen organisering och civilsamhällets sammansättning och betydelse.

Vidare pekade mötet mot många gemensamma intressen och mål. Till stor del diskuterades former för den regionala och nationella nivån att löpande underlätta viktiga kunskapsutbyten och gemensamma påverkansinsatser. Det konstaterades bland annat att det finns ett behov av ett ökat kunskapsunderlag över civilsamhällets engagemang och verksamhet.

Medverkande aktörer kommer nu att fortsätta att träffas för att vidare konkretisera vägar och strategier framåt. Inledningsvis kommer möten ske två gånger per termin. Förhoppningsvis kommer deltagarna då att utökas till att omfatta fler regionala nätverk och eventuellt flera nationella organisationer.

Från mötet tar vi med oss många intressanta insikter och lärdomar, och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.

20230118_152655 (1)

Text: Maria Wessberg