Regeringen tar nytt grepp om demokrativillkoren

14 december 2022

Jakob Forssmed, socialminister med ansvar för civilsamhällesfrågor, drog i november tillbaka den tidigare regeringens proposition om nya demokrativillkor. För att diskutera dessa och vägen framåt träffade Forum den 13 december ministern tillsammans med ytterligare 27 aktörer i ett sakråd.

Forum delar utgångspunkten att statens resurser inte ska gå till icke-demokratiska och våldsbejakande organisationer. Strävan efter företydligade demokrativillkor som säkerställer enhetlighet och rättssäkerhet är också välkommen. Vår uppfattning är dock att utformningen i den tidigare propositionen behövde justeras. Detta för att minska risken för allvarliga negativa konsekvenser som i sin förlängning kan leda till en försvagad demokrati. I det ljuset tog vi under sakrådet tillfället i akt att understryka att det är klokt och lyhört av regeringen att nu dra tillbaka propositionen och ta ett omtag. Nu krävs det att regeringen tar intryck av den specifika och sakliga kritik som riktats mot tidigare förslag.

Ny proposition under 2023

Det är tydligt att regeringen och riksdagspartierna fortfarande har för avsikt att införa förtydligade demokrativillkor, frågan är snarare hur dessa ska utformas. För att få civilsamhällets input på detta bjöd Jakob Forssmed därför in en bred uppsättning organisationer till sakråd 13 december och många representanter var tydliga i sitt budskap: den föregående propositionens utformning kom med alltför stora risker. Forssmed har ännu inte presenterat någon process för hur frågan kommer hanteras framåt, men Forum uppfattar det som att regeringen nu kommer att bereda demokrativillkoren på departementet med utgångspunkt i tidigare utredningar, där det görs justeringar. Troligen lägger regeringen en proposition under 2023 för beslut av riksdagen.

Åtgärder måste vara proportionerliga

En av de i särklass viktigaste förändringar som Forum önskar se är en justerad definition av företrädarskapet och i förlängningen en bättre proportionalitet. För oss är det viktigt att regeringen nu fokuserar på att avgränsa företrädarskapet till personer i ledande ställning, så att organisationernas möjlighet att verkligen ta ansvar blir rimlig. Men också på att införa kriterier som tar hänsyn till överträdelsens allvarlighetsgrad, systematik och utsträckning i tid.

Det är även önskvärt att indraget stöd enbart ska kunna komma i fråga för återkommande överträdelser som reflekterar en organisations värderingar. Enskilda överträdelser bör alltså inte vara en tillräcklig grund för att dra in ett stöd. Kraven för vilka åtgärder som ska vidtas av organisationen eller trossamfundet när en överträdelse har skett, behöver också vara anpassade till händelsens karaktär och den aktuella organisationens struktur.

Fokus på konkreta överträdelser – inte livsåskådning

Forum förväntar sig därtill att regeringen i det fortsatta arbetet håller kvar vid det som var bra med det tidigare förslaget, nämligen grundprincipen om att det är konkreta ageranden – inte ideologi eller livsåskådning – som ska kunna leda till begränsningar av statlig finansiering. En sådan utformning ger en god grund för staten att agera icke-diskriminerande med stor bibehållen religions- tanke- och handlingsfrihet för organisationer och trossamfund.

Ett alternativt fokus på vida och oprecisa begrepp som islamism och extremism leder bort från konkreta klandervärda ageranden och pekar i stället mot en reglering av vilka livsåskådningar som ska uteslutas från stöd. En sådan utveckling vore mycket farlig och är något vi – med flera – starkt avråder ifrån.