Enklare för idéburna organisationer att bedriva insatser i välfärden

7 juni 2022

Regeringen presenterade i förra veckan förslag med syfte att underlätta för idéburna organisationer att bidra till den offentliga välfärden. Förslagen innebär bland annat att ett särskilt register ska upprättas och att offentliga upphandlingar ska kunna riktas särskilt till idéburna organisationer. Forum välkomnar beslutet och ser nu fram emot nästa steg. 

Att möjliggöra för kommuner och regioner att kunna reservera kontrakt till idéburna organisationer i välfärden är ett välkommet steg i rätt riktning. Det är en konkret förändring av lagstiftningen som utökar kommuner och regioners möjlighet att välja utförare utifrån ett kvalitets- och helhetsperspektiv. Nu återstår att arbeta för att regioner och kommuner också använder sig av de nya möjligheterna.

Bland Forums medlemmar finns aktörer som dagligen bidrar till att utveckla välfärden i Sverige i bred mening. Våra medlemsorganisationer säkerställer att människor görs delaktiga utifrån engagemanget och viljan att påverka såväl den egna livssituationen som samhället i stort. Det handlar om
missbruksvård, psykologmottagningar, integrationsinitiativ, idéburen omsorg och långt mer därtill. Därför är det glädjande att riksdagen nu, i syfte att stärka välfärden i Sverige, tagit beslut om att förbättra förutsättningarna för organisationer att bidra till samhällsutvecklingen och välfärden
som röstbärare, opinionsbildare och utförare.

Forum ser nu fram emot att arbeta för att regeringen i enlighet med riksdagens tillkännagivande 2021 även verkar för ett införande av en lagstiftning som tydliggör det rättsliga utrymmet för idéburet offentligt partnerskap (IOP), vilket ytterligare skulle stärka och utveckla idéburna organisationers roll och betydelse för samhällsutvecklingen.

Den nya lagen och övriga lagförslag i lagrådsremissen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Länk till riksdagsbeslutet: https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/ideburen-valfard_H901FiU28