Ny forskning: Idéburet offentligt partnerskap effektivt på integrationsområdet

7 februari 2017
Idéburet offentligt partnerskap (IOP), en modell framtagen av Forum, resulterar i positiva effekter för verksamhetens målgrupp genom effektiva strukturer och större möjligheter till målgruppsanpassat stöd. Partnerskapet möjliggör dessutom en mer balanserad samverkansform. Det visar en nyligen publicerad forskningsrapport om partnerskapet kring ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg, framtagen vid Karlstads Universitet.

Rapporten, som är den första forskningsstudie som undersöker hur ett IOP fungerar på verksamhetsnivå är en del av det Europeiska forskningsprojektet Innosi, som Forum också ingår i. Forskaren Inga Narbutaite Aflaki har tittat på ett partnerskap i Göteborg mellan idéburna organisationer och staden kring mottagandet av ensamkommande flyktingbarn och försökt granska de sociala effekter som uppkommit, men även identifiera hur partnerskapets logik och sätt att fungera har hanterat de svårigheter som uppenbarat sig på vägen. Forskningen visar tydligt att organisationerna som har ingått i partnerskapet med hjälp av IOP-modellen har kunnat åstadkomma förändring. Att de olika organisationerna och de offentliga aktörerna arbetade tillsammans inom partnerskapet möjliggjorde bättre samverkan, högre kostnadseffektivitet och högre kvalitet på integrationsaktiviteterna 

Rapporten visade dessutom att partnerskapet möjliggjorde för olika idéburna organisationer att utöva större inflytande hos det offentliga och på så sätt kunna bidra till integration för de nyanlända ungdomarna som ingick i verksamheten. Detta berodde framför allt på att de olika parterna kunde sammanslå och dela på offentliga medel, men även möjlighet att gemensamt kunna utforma partnerskapets innehåll och aktiviteter. Detta visar på att partnerskapet i Göteborg är ett exempel på en mer balanserad samarbetsform som möjliggör för större inflytande ifrån civilsamhällesparten än i traditionella kontrakt samt större ansvarsdelning med kommunen än i traditionella organisationsbidrag, menar den nya forskningen.

Att agera tillsammans är centralt

I studien dras slutsatsen att partnerskapseffekten och det samlade integrationsvärdet för ensamkommande barn ligger i vad parterna kan erbjuda och åstadkomma tillsammans snarare än dess enskilda organisationer eller tjänster. Partnerskapets utformning har också möjliggjort för smidigare samarbete kring planering och genomförande där man kunnat hantera många utmaningar som brukar prägla nytillkomna partnerskap mellan flera olika aktörer.

Även om ungdomarna inte kunnat använda alla aktiviteter och tjänster som erbjudits, på grund av långa och utdragna asylprocesser, har de alltid använt någon eller några. Därmed, argumenterar forskaren, har mervärde och positiva effekter kunnat skapas centrerat kring deras välbefinnande, meningsfull och strukturerad fritid och integration.

Vikten av flera kommunikationsvägar

En viktig slutsats ifrån studien är betydelsen av att inom ett IOP hitta flera kommunikationsvägar mellan alla berörda verksamheteter. Via fungerande kommunikations- och informationsflöden lyckas man förankra de gemensamma målen inom alla organisationer och framför allt bland de som jobbar närmast målgruppen. Detta är något som blir särskilt viktigt när målgruppens och verksamhetens förutsättningar förändas på olika sätt, exempelvis det som hände i samband med detta partnerskap i och med den nya asylpolitiken. Inom partnerskapet i Göteborg har man underlättat för kommunikation mellan berörda verksamheter genom att etablera gemensamma dialog- och beslutsplattformar och genom att försöka skapa nya kommunikationskanaler.

Kommunen måste släppa in de idéburna aktörerna

En viktig förutsättning för gott samarbete inom ett IOP är att det finns en vilja från kommunens sida att släppa in de idéburna aktörerna.. Ett gemensamt arbete när man tar fram behovsanalys och utformar finansieringsmodeller skapar goda förutsättningar för samsyn kring samhällsutmaningen. Detta är också helt avgörande i ett hållbart partnerskap, särskilt när förutsättningarna förändras så drastiskt som i fallet med den nya asylpolitiken. I Göteborgsfallet har kommunens vilja att anpassa sin styrning till en mer dialogbaserad form också starkt bidragit till hållbarheten i partnerskapet och varit en av anledningarna till att högkvalitativa och målgruppsanpassade aktiviteter kunnat erbjudas målgruppen, menar Inga Narbutaite Aflaki i rapporten.

Utvecklingspotential finns 

Trots de positiva slutsatserna belyser även forskningsrapporten ett flertal områden där utvecklingspotential finns. Det fanns tidigare bland annat en försiktighet hos organisationerna att använda partnerskapet som en plattform för att framföra gemensam kritik mot brister i den nuvarande asylpolitiken. Det är dock viktigt att påpeka att partnerskapet i Göteborg inte på något sätt underkuvat organisationernas förmåga att kunna uttrycka sig kritiskt även.

Forskaren menar att bägge sidornas gemensamma åtagande och delade synsätt har besparat partnerskapet från många utmaningar och haft en positiv inverkan på kvaliteten på aktiviteterna och verksamheten. Partnerskapet har överlag bidragit till utveckling av flera viktiga och målgruppsanpassade aktiviteter med en bibehållen ambition att öka målgruppens delaktighet.

 

Läs mer

  • Idéburet offentligt partnerskap är en samverkansform mellan det offentliga och idéburen part som inte bygger på varken bidragsgivning eller offentlig upphandling och inte heller på marknadsmekanismer och kommersiella kontrakt. IOP utvecklades av Forum 2010 och det finns i nuläget minst 60 aktiva IOP:er runt om i landet.
  • Partnerskapet om ensamkommande barn och ungdomar är tecknat för perioden 2015 – 2020 mellan nio idéburna organisationer och Göteborgs stad. IOP-avtalet är unikt i sitt slag i Sverige eftersom det kombinerar exempelvis meningsfulla fritidsaktiviteter, psykosocialt stöd, arbetsträning med tryggt boende. Målet är att skapa en helhetslösning för att ge de ensamkommande bästa möjliga start i Göteborg.
  • Innosi är ett samarbete mellan organisationer och universitet ifrån tio olika länder i EU. I det svenska fallet arbetar Forum tillsammans med Inga Narbutaite Aflaki kring Idéburet Offentligt Partnerskap. Forskningen ska stärka arbetet med samverkansmodellen, men även spridas i en Europeisk databas om sociala investeringar. Läs mer om rapporten: Innovative civil society public partnership for the reception and integration of unaccompanied asylum-seeking children in Gothenburg, Sweden. Exploring how the partnership matters for social impact. Inga Aflaki. Karlstad Universitet. Via denna länk.