MUCF pekar ut organisation som odemokratisk – utan bevis

19 april 2017
Sverige är en demokrati och rättsstat och myndigheter har ett ansvar att bereda sina beslut på ett sätt som bygger på fakta, vetenskap och beprövad erfarenhet. Här skriver vi om ett fall där en myndighet, som vi ser det, har brustit allvarligt i sitt annars väl utförda uppdrag. Detta har lett till att en organisation utan bevis har utpekats som ”illasinnad” och därför mist sina medel. Det skriver Forums Göran Pettersson kring fallet med MUCF:s beslut att avslå Sveriges Unga Muslimers bidragsansökan.

Den 23 mars 2017 skriver generaldirektören på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) Lena Nyberg på debattsidan i Göteborgs-Posten att ”medborgarna ska känna sig trygga i att skattepengar inte vid något tillfälle kan utnyttjas av illasinnade intressen”. Hon refererar då bland annat till ett beslut som myndigheten fattat i december 2016 om att neka organisationen Sveriges Unga Muslimer (SUM) bidrag. De har tidigare sökt och fått pengar via ett bidrag som styrs av förordningen om statsbidrag till barn och ungdomsorganisationer (2011:65). Men nu nekas de alltså bidraget. Motiveringen för beslutet är att organisationen inte lever upp till förordningens 8 §, punkt 3 som säger att bara den organisation som ”i sin verksamhet respekterar demokratins idéer” kan få bidrag.

Här har vi alltså en av regeringen inrättad myndighet som genom ett formellt myndighetsbeslut pekar ut en barn- och ungdomsorganisation som ”illasinnad”. Myndigheten menar att organisationen inte lever upp till och respekterar demokratins idéer. Det är en mycket allvarlig anklagelse från en myndighet. Det är också en anklagelse som underminerar organisationens fortsatta legitimitet.

Finns det då odiskutabla bevis för att organisationen har uttryckt åsikter som inte är förenliga med hur vi tolkar demokrati i Sveriges grundlag, allas lika värde, eller att de genomfört handlingar som tydligt diskriminerar människor baserat på någon av de angivna diskrimineringsgrunderna?

Nej.

Beslutet fattat utifrån påtryckningar – inte bevis

Eftersom Forum har till uppgift att arbeta med förutsättningarna för idéburen organisering, bestämde vi oss för att undersöka detta beslut. Vi begärde därför ut alla relevanta handlingar från MUCF. I dessa handlingar kunde vi se att det till myndigheten inkommit anklagelser mot organisationen. Men det fanns inte tillstymmelse till belägg för att dessa anklagelser är sanna. Ingenting. Myndigheten hänvisade till att de gjort en fördjupad granskning och att den låg till grund för beslutet. Den hade Forum inte fått ut. Vi efterfrågade därför den och tänkte att nu får vi se beläggen. Vi fick ut dokumentet, men inte heller här fanns ett enda belägg. Ingenting som visade att Sveriges Unga Muslimer gjort, eller gett uttryck för någonting som kan tolkas som brott mot demokratins idéer. Något förbryllade mejlade vi myndigheten och frågade om det finns något ytterligare material, något underlag som visar på att Sveriges unga muslimer har gjort fel, som förklarar varför myndigheten fattat sitt allvarliga beslut. Då fick vi svaret att MUCF har fått information från andra myndigheter samt att de hade sökt i öppna källor på ”internet”.

För oss som är vana vid att myndigheter har beredningstvång, det vill säga att de måste utreda en fråga ordentligt innan de fattar beslut föreföll nu detta ärende mycket underligt. Anklagelser hade inkommit, myndigheten fattade beslut baserat på dessa anklagelser men inhämtade inga egna uppgifter som belade att anklagelserna är sanna. Åtminstone inga belägg som de valde att redovisa publikt eller till oss separat.

Allvarligt för hela civilsamhället

Vi anser att detta är allvarligt, både för den drabbade organisationen men också för organisationer med muslimsk identitet i stort och i förlängningen för alla idéburna organisationer. Redan dagen efter beslutet kom krav om att andra muslimska organisationer borde få sina bidrag stoppade. Därför agerade vi i frågan. Men vi ville föra en dialog med MUCF innan vi gick ut externt. Så vi begärde därför ett möte med myndigheten.

Inför det mötet fick vi så ett mejl från MUCF där de hade bifogat ett dokument. De skrev ” Jag vill nu skicka över en rapport som precis blivit publicerad som vi känt till under en tid. Den kan ge dig en del information.” Det var rapporten ”Muslimska brödraskapet i Sverige”, beställd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och skriven av bland andra terrorforskaren Magnus Norell. Vi fick alltså en rapport inför mötet om MUCFs beslut om Sveriges Unga Muslimer, en rapport som inte fanns med i underlaget för beslutet i december men som alltså ändå bedöms vara relevant i sammanhanget. Att den av MUCF bedöms ha relevans styrks också genom att MUCF i en inlaga till Förvaltningsrätten (beslutet har anmälts till Förvaltningsrätten av SUM) refererar till den.

Mycket tendentiös rapport

Vi läste rapporten och slogs av en text som för oss föreföll mycket tendentiös. I rapporten hävdas att bland andra Sveriges Unga Muslimer är agenter för den i Egypten baserade organisationen Muslimska brödraskapet. Texten har sedermera blivit starkt kritiserad även av bland annat den samlade forskningen kring islam och islamism. Kritiken rör mycket allvarliga fel såsom bristande metodik, bristande källhänvisningar, hänvisningar till högerextrema källor, egna debattartiklar som faktaunderlag, avsaknad av hänvisning till forskning som visar andra slutsatser och slutsatser om personer och organisationer som det inte finns grund för. MSB har markerat att det är författarna som står för rapportens slutsatser och hänvisat ansvaret till författarna själva, studien finns emellertid kvar i MSB:s kunskapsdatabas. Efter att denna kritik om rapporten blev känd bedöms den alltså av relevans av MUCF.

Vi fick ytterligare ett mejl från MUCF inför mötet. Det innehöll dels ett antal artiklar bland annat med intervjuer med ordföranden för Sveriges Unga Muslimer, Rashid Musa, där han tydligt tar avstånd från våld, men också en lista med personer som inbjudits till konferenser. Det finns här anklagelser om att dessa personer har gjort antisemitiska eller på annat sätt demokratiskt kränkande uttalanden. Inte heller dessa underlag fanns följaktligen med i underlaget för beslutet om SUM, från början, och har därför inte varit möjliga att tidigare verifiera.

Brott mot förvaltningslagen

Så genomförde vi då mötet med MUCF. Där ställde vi frågor hur beslutet om Sveriges unga muslimer hade fattats. Det framkom då, förutom att det inte presenterats några konkreta belägg för att anklagelserna är sanna, att MUCF inte har haft någon dialog med organisationen i fråga inför beslutet. Detta förvånar oss än mer. Förvaltningslagen är mycket tydlig på denna punkt. ”16 § En sökande, klagande eller annan part har rätt att ta del av det som har tillförts ärendet, om detta avser myndighetsutövning mot någon enskild. 17 § Ett ärende får inte avgöras utan att den som är sökande, klagande eller annan part har underrättats om en uppgift som har tillförts ärendet genom någon annan än honom eller henne själv och han eller hon har fått tillfälle att yttra sig över den, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild.”

Vid mötet med MUCF beskrev myndigheten hur det under flera år har inkommit kritik, direkt till myndigheten och via media där olika aktörer har gjort gällande att myndigheten delar ut pengar på för lösa grunder, att myndigheten inte har fullgjort sitt utredningsansvar, att demokratiskt tveksamma organisationer har fått del av skattemedel. Myndigheten är uppenbart oroad av denna kritik och har därför bestämt sig för att tillämpningen av just § 8 punkt 3, som stadgar att organisationer måste leva upp till ”demokratins idéer” för att få bidrag, måste skärpas upp. Gott så, men det sätt MUCF beslutat att göra detta på bidrar varesig till legitimitet för systemet eller förbättrade förutsättningar för demokratiska strukturer i civilsamhället, tvärtom.

Nya demokratikriterier inte utredda

Vi ställde i början av denna historia också frågor till Kulturdepartementet kring denna skrivning i förordningen. Vi frågade om det finns några förarbeten som kan hjälpa myndigheterna att tolka demokratikriteriet. De meddelade att det tyvärr inte finns något sådant förarbete. De sa också att utredningen ”Översyn av statens stöd till trossamfund” (Ku 2016:01) som har ett uppdrag om att förtydliga demokratikriteriet kan bli praxisskapande för andra liknande förordningar. Den utredningen ska lämna sitt betänkande 15 mars 2018. Vi vet att MUCF från regeringen har begärt just sådana förtydliganden tidigare men alltså inte fått dem än.

Vår uppfattning är att MUCF har ett mycket viktigt uppdrag som de sköter väl. Vi anser, som framgår tydligt av denna text, att MUCF har fattat ett beslut i ett enskilt fall på ett sätt som frångår normal standard för hur ett myndighetsbeslut i Sverige ska hanteras. Och vi anser att det är olyckligt att beslutet om att skärpa tolkningen av demokratikriteriet fattades innan det fanns en tydlig grund att stå på. Men vi förstår den oro som myndigheten känner inför den kraftfulla kritik som återkommande lämnas av de som anser att hela bidragsgivningen och därmed möjligen myndighetens existens är tveksam. Myndigheten har känt ett starkt behov om att påvisa handlingskraft i fråga om bidragsgivningen. Tyvärr öppnar beslutet, eftersom det saknar konkreta belägg för de allvarliga påståendena, för negativa spekulationer om ideella organisationer i allmänhet och om organisationer med muslimsk identitet i synnerhet.

Det rimliga nu

Det rimliga vore nu att MUCF gjorde helt om, sa att de avvaktar med skärpningen av § 8, p3, tills de fått tydliga kriterier att bygga sina beslut på. Statskontoret har ju precis fått ett uppdrag att utreda om MUCF har rätt verktyg för att göra denna typ av bedömningar. De måste också garantera rättssäkerhet och demokratiska processer för sina egna beslut. Att göra en tydlig gräns mellan oss demokratiska organisationer från antidemokratiska är viktigt, men här måste civilsamhället garanteras rätt till opartiska bedömningar. Låt oss framöver helt slippa att vaga eller rentav grundlösa anklagelser mot våra organisationer tillåts ligga till grund för myndighetsbeslut.

Göran Pettersson
Generalsekreterare
Forum – idéburna organisationer med social inriktning