Nu blir det lättare för sjukskrivna att engagera sig ideellt – men viktiga frågor kvarstår

21 juni 2022

Sjukskrivna personer ska enklare kunna engagera sig ideellt. Det klubbades i riksdagen i dag efter en statlig utredning och en proposition från regeringen om att ändra reglerna för sjukersättning. Det är bra, för vår grundlagsstadgade föreningsfrihet bidrar, förutom till att stärka och värna demokratin, till bättre hälsa, både på individuell nivå och i befolkningen som helhet.

Forum har länge bevakat frågan om möjligheten att engagera sig ideellt och samtidigt få sjukersättning från Försäkringskassan. Därför är det mycket välkommet att riksdagen nu förenklar för det ideella engagemanget för den som är sjukskriven, i och med det tillägg till socialförsäkringsbalken som nu beslutats i riksdagen: ”Utförande av sysslor av ideell karaktär som understiger tio timmar i veckan och som inte ger inkomst ska inte anses innebära att en försäkrad har uppvisat arbetsförmåga.”

Den som är sjukskriven ska inte behöva oroa sig för att sjukersättningen ska dras in för att man deltar och engagerar sig i föreningslivet. Forskning och rapporter har gång på gång slagit fast att det ideella engagemanget både har hälsofrämjande effekter och bidrar till nya kompetenser och kontaktnät. Framförallt har en problematik uppenbarats där flera som är sjukskrivna och haft ersättning från Försäkringskassan nekats ersättning utifrån att de engagerat sig ideellt i för stor utsträckning, och det ideella engagemanget då har ansetts vara ett bevis på utökad arbetsförmåga. Att neka sjukskrivna möjligheten att engagera sig ideellt slår även extra hårt mot vissa gruppers möjlighet att engagera sig, något som flera organisationer inom funktionsrättsrörelsen uppmärksammat.

Behövs begränsningen på tio timmar över huvud taget?
Den nya skrivningen är en klar förbättring från tidigare otydliga tillämpning. Viktiga frågor angående implementeringen av denna förändring kvarstår dock. Vad händer exempelvis med den person som engagerar sig fler än tio timmar under en enskild vecka – vilket är vanligt förekommande vid kriser och civilförsvar? Här vill vi se tydligare direktiv. Eller ännu hellre – ingen begränsning alls. Snittet för de fyra miljoner personer i Sverige som engagerar sig ideellt är 4,5 timmar i veckan, så det borde vara försvinnande få som berörs av begränsningen. Vi har mycket svårt att tro att människor engagerar sig ideellt för att lura socialförsäkringssystemet.

S-ledamot lyfte det ideella engagemangets betydelse för demokratin
Propositionen, motionerna och reservationerna behandlar även andra stora frågor kopplat till socialförsäkringssystemen och dess lagar, vilket inneburit att frågan om det ideella engagemanget inte fått så stort utrymme i debatten. Som ensam debattör lyfte Mattias Vepsä (S) frågan om ideellt engagemang under riksdagens debatt inför beslutet i dag: ”Det handlar också om att vi ska stärka rehabiliteringen och förändra regelverket så att personer med sjukersättning kan delta i ideellt arbete och i det demokratiska arbetet.”

Det ställer vi oss mycket positiva till – det ideella engagemanget är en självklar del i samhällsutvecklingen, demokratin och välfärden och bör inte begränsas. Varannan svensk är ideellt engagerad i någon av landets fler än 260 000 föreningar – det är något vi ska värna om och vara stolta över.