Konkreta åtgärder krävs för att stärka demokratin

10 juni 2021
Civilsamhället spelar en viktig roll i demokratin, men det finns många hot mot det demokratiska utrymmet. Nu måste politiker och beslutsfattare vidta åtgärder för att trygga demokratin i Sverige, genom att exempelvis stärka grundlagsskyddet, värna det fria och idéburna engagemanget och öka dialogen mellan civilsamhället och det offentliga. Det framkommer i rapporten ”Vidga det demokratiska utrymmet – civilsamhällets förslag till åtgärder för en starkare demokrati”.

Rapporten, som har tagits fram inom ramen för Nysta – civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt, belyser civilsamhällets betydelse för det demokratiska utrymmet i Sverige och några av de många utmaningar som vår demokrati idag står inför. Dessutom presenterar rapporten ett antal konkreta lösningar på några av de utmaningar, däribland inskränkningar av fri- och rättigheter samt hot och hat, som identifierats i arbetet.

– I civilsamhällets organisationer ges många människor möjlighet att aktivt delta i och forma vår demokrati. Men i arbetet med rapporten har vi sett allvarliga indikationer på att denna demokrati nu hotas. Civilsamhället har en nyckelroll i att vara en samlande röst och skapa hållbara lösningar på våra samhällsutmaningar. Därför vill vi nu, tillsammans med politiker och beslutsfattare, fortsätta att arbeta för ett starkt och fritt civilsamhälle som stärker och vidgar vårt demokratiska utrymme. I vår rapport ger vi konkreta förslag på åtgärder att ta itu med redan i dag, säger Hannah Kroksson, generalsekreterare LSU och teamledare för demokratiteamet i Nysta.

Några av de politiska åtgärderna som föreslås i rapporten:

  • Att det ska krävas 2/3 majoritet i två på varandra följande riksdagsbeslut med val emellan för att kunna ändra grundlagen. Detta i syfte att skydda våra grundlagsstadgade fri- och rättigheter.
  • Att det inrättas enkla, förutsägbara och transparenta demokratividgande villkor för bidragsgivning utan att öka den administrativa bördan för civilsamhällets organisationer.
  • Att regeringen värnar det fria och frivilliga civilsamhälles- och folkbildningsarbetet och inte aktivt styr eller reglerar människors engagemang.
  • Att regeringen säkrar vår plats vid bordet och ger ökade resurser med långsiktiga villkor för dialog och samråd mellan civilsamhället och regeringen.

Ladda ner rapporten här.

Läs demokratiteamets debattartikel här.

Ta del av mer av Nystas arbete här.