IOP i Alingsås döms för otillåten direktupphandling

13 maj 2019
Kammarrätten har prövat det idéburna offentliga partnerskapet (IOP) mellan Alingsås kommun och stiftelsen Bräcke diakoni och Alingsås kommun döms till fem miljoner kronor i böter för otillåten direktupphandling. Nu har kommunen valt att överklaga domen till högsta förvaltningsdomstolen. Forum beskriver ärendet och kommenterar domen.

Allt fler IOP-samarbeten startar runt om i landet, vilket också väcker fler frågor kring juridiken. Ett fall har särskilt uppmärksammats, nämligen det IOP inom demensvården som finns mellan Alingsås kommun och stiftelsen Bräcke diakoni sedan 2016.

IOP:t togs upp till diskussion av Konkurrensverket efter tips från Svenskt Näringsliv – nämligen att det skulle handa om en otillåten direktupphandling. Efter dialog med kommunen vände sig Konkurrensverket till förvaltningsrätten i Göteborg med en stämningsansökan, och förvaltningsrätten dömde Alingsås kommun att betala böter för otillåten direktupphandling .

Förvaltningsrättens dom har fått kraftig kritik från bland andra upphandlingsjuristen Mathias Sylvan som anser att EU-domstolen borde ha tillfrågats eftersom upphandlingslagstiftningen bygger på EU-rätten. Det gjorde inte förvaltningsrätten för att de inte betraktade rättsläget som oklart, något som Sylvan ifrågasätter.

Alingsås kommun valde att överklaga domen i förvaltningsrätten till kammarrätten i Göteborg, som alltså gått på samma linje, vilket innebär att Alingsås kommun nu åläggs att betala ett upphandlingsskadestånd om fem miljoner kronor. Kommunen har efter detta valt att gå vidare till högsta förvaltningsdomstolen.

Forums kommentar:

Kammarrätten bemöter inga av de argument i sak som Alingsås kommun lagt fram, nämligen att en skattefinansierad välfärdstjänst inte blir ”ekonomisk” bara för att det finns en marknad, utan avfärdar kommunens argument utan någon egentlig motivering. Forum menar därför att det inte går att dra några slutsatser kring IOP generellt och att IOP fortsatt är en laglig metod för samverkan. Varje fall måste analyseras för sig. Om Högsta Förvaltningsrättens dom blir densamma och vinner laga kraft kan vi dra slutsatsen att den typ av verksamhet som Bräcke diakoni i detta fall driver, nämligen boende och stöd inom demensområdet, troligtvis måste upphandlas. Inget annat.

Regeringens utredning Idéburna aktörer i välfärden kommer i december att lämna sina förslag och vår förhoppning och förväntan är att det kommer att innebära att gränserna för vad som är kommersiella kontrakt och inte, gränserna mellan finansiering och köp, blir tydligare än nu. Det skulle i sin tur bidra till en ökad känsla av trygghet för de som vill ingå IOP:er.

Läs mer om fallet här: