medlemmar
shapes

Här hittar du fakta och statistik om idéburen organisering och ideellt engagemang:

 
 
Vad är ideellt engagemang?

Människor som av egen lust och fri vilja lägger tid på olika saker utan att få betalt. Det handlar om människor som nattvandrar, är baskettränare, är mentor till en ungdom, aktiverar sig i klimatfrågan, hjälper hemlösa katter, sitter i styrelser och mycket mer. Ideellt engagemang handlar om att göra något konkret, och påverka i frågor som man tycker är viktiga,  och tillsammans med andra göra något man tror på eller är intresserad av. Många engagerar sig inom olika idrottsförbund, kulturföreningar, och även sociala organisationer som Röda Korset, Rädda Barnen eller kvinnojourer.

 
 
Finns det någon definition på civilsamhället? 

Det civila samhället avgränsas till aktörer vars syfte inte är att skapa vinst för medlemmar, ägare eller annan person. Syftet för dessa sammanslutningar är istället att det ska vara allmännyttigt. Ekonomisk vinst inom det civila samhället kan utgöra ett medel, men inte ett mål. Det civila samhället omfattar både formaliserade organisationer och verksamheter som inte är egna juridiska personer eller formella sammanslutningar. Bland formella associationsformerna inom det svenska civilsamhället är ideell förening, registrerat trossamfund och stiftelse de vanligaste. Vi på Forum brukar beskriva det som att grunden för idéburna organisationers existens är människors behov av att uttrycka sitt medborgarskap och engagemang i ord och handling, på sätt som inte är fullt ut möjliga någon annanstans i vårt samhälle.

 
Hur många idéburna organisationer finns det i Sverige?

Forskning har visat att det finns ungefär 250 000 föreningar i Sverige. Detta är dock svårt att veta exakt då det inte finns något nationellt register. Sammanlagt har svenskarna uppskattningsvis 32 miljoner medlemskap i olika frivilligorganisationer. Inom sektorn finns det förutom de ideella 180 000 anställda på hel- eller deltid, vilket utgör 2,5 % av den totala arbetskraften i Sverige. 

 

Varför så mycket engagemang i Sverige?

Sverige har en stark föreningstradition och det ideella engagemanget är en del av vår dåtida och nutida kultur. För drygt hundra år sedan var Sverige ett fattigt land. Människor gick då samman för att förbättra situationen för sig själva och andra – då startade stora folkrörelser som arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och kvinnorörelsen. Många ideella föreningar startade även initiativ som idag lever kvar som viktiga delar av vårt samhälle, t.ex. Folktandvård, BVC, ambulanser och bibliotek. Vi kan fortsatt se att människor samlas i nya ideella organisationer för att lösa nya behov i samhället. Sådana exempel är Missing People och Fritidsbanken. När Forums verksamhet Volontärbyrån undersöker engagemanget varje år visar det sig att topp tre motivationsfaktorer till ideellt engagemang är att stödja och hjälpa andra människor, att göra en konkret insats och att påverka samhället i en positiv riktning. 

 
Varför engagerar människor sig?

När Forums verksamhet Volontärbyrån frågar människor varför de engagerat sig brukar de lyfta upp att de vill påverka i en fråga de brinner för, hjälpa och stödja andra och såklart ha roligt tillsammans med andra. Många säger också att det är väldigt meningsfullt och berikar deras liv. Det är ett sätt att göra skillnad för oss själva och för andra samtidigt som många upplever att de får vänner, är en del av en gemenskap och själva mår bättre. 

 
Hur ser det ideella engagemanget ut i Sverige?

Varannan svensk mellan 16 och 84 år är ideellt engagerad, det är cirka fyra miljoner människor. Idrotten engagerar flest, och efter det är det socialt inriktade organisationer det som flest människor engagerar sig i. Ersta Sköndal Bräcke Högskolas studie ”Medborgerligt engagemang i Sverige -1992-2019” ger en utmärkt översyn kring engagemanget, vilka som engagerar sig och historiska förändringar. 

 
Hur mycket engagerar sig människor i Sverige?

Det ideella engagemanget är påfallande högt och stabilt, och mer än hälften av den vuxna befolkningen engagerar sig ideellt. Dessutom har antalet timmar människor engagerar sig ökat, från 15 timmar i månaden i snitt till hela 18 timmar i månaden. Det visar den senaste befolkningsstudien från Ersta Sköndal Bräcke högskola. 51 procent av befolkningen mellan 16 och 84 år har gjort minst en ideell insats under de senaste tolv månaderna, och så många som varannan engagerad person gör insatser i två eller fler organisationer. En av förklaringarna till stabiliteten är civilsamhällets infrastruktur, alltså de ideella organisationer som erbjuder och organiserar engagemanget. Studien visar också att den som är ideellt engagerad tenderar i att i större utsträckning även skänka pengar eller att göra informella insatser, som att hjälpa grannar eller vänner. Detta kallar forskarna för ”det kumulativa medborgarskapet”. 

 
Vilka är det som engagerar sig ideellt? 

Det finns tydliga forskningsbelagda samband för att de som arbetar ideellt oftare har större tillgång till resurser och är väletablerade än de som inte arbetar ideellt. Om ens föräldrar arbetat ideellt och varit engagerade i civilsamhället är det större chans att man själv väljer att engagera sig.

Kön är en faktor som spelar roll där forskningen kan se att skillnaden mellan män och kvinnor ökat sett till antalet nedlagda timmar, det är dock en fråga om små förändringar. Bland män som bor i en storstad är det mindre sannolikt att arbeta ideellt och för både män och kvinnor är det något vanligare att arbeta ideellt på landsbygden eller i en mellanstor stad eller förort än i andra områden

Vilken typ av insats man gör fördelar sig jämnt mellan män och kvinnor samt mellan åldrar.

 
Varför är ideellt engagemang viktigt? 

Varannan svensk är ideellt engagerad och vi vet att engagemanget berikar många människors liv. Det är också fantastiskt för vårt samhälle. 

Vi vet att det ideella engagemanget ger människor mycket tillbaka. Det som ideellt engagerade framförallt lyfter är hur meningsfullt det är för dem, känner att de påverkar i frågor de tycker är viktiga, har roligt, utvecklas som person. Forskning visar också att engagemanget bygger tillit mellan människor, gör att människor mår bättre och det är en viktig del i vår demokrati genom att man gör sin röst hörd och påverkar i frågor man tycker är viktiga. Som kuriosa finns det forskning som visar att ideellt engagerade lever fyra år längre än genomsnittet. 

 
Bör offentliga eller näringsdrivna aktörer organisera volontärer?

Organisering av frivilliga bör ske av idéburna organisationer som har stor erfarenhet av detta. Människor är då själva en del av organisationens utveckling, på ett sätt som inte är möjlig i offentlig eller privat verksamhet. Det är viktigt att det ideella engagemanget aldrig blir en besparingsåtgärd i välfärden och det får inte ersätta det offentliga åtagandet. 

 
Finns det någon ekonomisk värdering av det ideella arbetet?

Värdet av ideellt arbete i Sveriges inkluderas inte i beräkningen av Sveriges BNP. Dock finns det civila samhällets produktion med, som omfattas av befintlig ekonomisk statistik. År 2014 var första gången det ideella arbetet i Sverige värderades ekonomiskt. Detta gjordes i ett samarbete mellan Ersta Sköndal Bräcke högskola och SCB. Värdet av det ideella arbetet i Sverige uppskattades till 131 miljarder kronor år 2014. Det motsvarar 3,32 procent av BNP. Mest bidrog ideellt arbete inom idrottsföreningar och organisationer med social inriktning. Källa: Det frivilliga arbetet i Sverige som del av BNP. Ola Segnestam Larsson och Mats Wagndal Ersta Sköndal Bräcke högskola och Statistiska centralbyrån.