Forum: ”Vi följer nogsamt utvecklingen kring demokrativillkoren”

18 oktober 2022

Propositionen om nya demokrativillkor i bidragsgivningen kommer att dras tillbaka. Forum, som länge belyst hur propositionens förslag riskerar leda till oproportionerliga och allvarliga inskränkningar för civilsamhällets organisationer och trossamfund, följer nu nogsamt den nya regeringens hantering av frågan. Forum förväntar sig att civilsamhällets synpunkter tas omhand.

Den tillträdande regeringen kommer att dra tillbaka propositionen om demokrativillkor för statligt stöd till trossamfund och civilsamhälle. Detta bekräftade Kristdemokraternas kulturpolitiske talesperson Roland Utbult för Altinget den 17 oktober.

Propositionen, som skulle beredas i kulturutskottet den 28 oktober, har kritiserats av flertalet civilsamhällesorganisationer och Forum har under en längre tid arbetat tillsammans med andra organisationer för att få till stånd förändringar av förslaget. Tre partier hade lagt följdmotioner, MP, V och C. När förslaget nu överhuvudtaget inte ser ut att bli av kommer Forum att följa den nya regeringens arbete nogsamt.

”Forum har under en längre tid påpekat ett antal brister i utformningen av förslaget till nya demokrativillkor. Vi menar att riskerna för begränsande effekter på demokratin var alltför stora, och har därför i nära samverkan med andra organisationer sökt svar från politiken i frågan. Vår förhoppning är naturligtvis att vi ska få gehör för villkor som säkerställer civilsamhällets plats i demokratin och som minimerar riskerna för statligt godtycke och inskränkningar,” säger Maria Alsander, generalsekreterare, Forum – idéburna organisationer med social inriktning.