Forum värnar om civilsamhällets roll i statliga utredningar – våra remissvar i vår 

29 april 2021
Nedstängningsstödet behöver utformas för att passa civilsamhället, skatteregler för uthyrning av lokaler behöver utredas ytterligare och det är negativt att Sverige har flest överprövningar av offentliga upphandlingar. Det anser Forum tillsammans med andra intresseorganisationer i våra remissvar under våren. Dessutom har vi svarat på Jämlikhetskommissionens betänkande där beskrivningen av civilsamhällets roll lyser med sin frånvaro.

Att svara på remiss är en av Forums viktigaste uppgifter, säger Forums kanslichef Maria Alsander. Det ger oss en chans att pröva utredningars förslag mot civilsamhällets förutsättningar och särart och ge våra inspel till beslutsfattarna. Tyvärr ser vi fortfarande att civilsamhället ofta behandlas styvmoderligt i utredningarna. Vi fortsätter att lyfta och värna vår roll och vårt värde så att lagar och regler ger våra organisationer goda förutsättningar att verka. I vår har vi arbetat mycket tillsammans med Famna, Fremia och Giva Sverige – tillsammans representerar vi en stor bredd av civilsamhället och på så sätt kan vi få in fler perspektiv och ännu större tyngd i våra remissvar. 

Forums remissvar till: ”En gemensam angelägenhet”
Jämlikhetskommissionen har haft i uppdrag att lämna förslag som syftar till att långsiktigt öka den ekonomiska jämlikheten och öka möjligheterna till social rörlighet. Kommissionens förslag ska sammantaget bidra till ökad jämställdhet och en förbättrad integration. Forum menar att det i utredningen saknas civilsamhällets roll i såväl bakgrundsbeskrivning som konkreta förslag. Vi saknar en beskrivning av svenskt civilsamhälle som en vital del av vårt samhälle och välfärd. Civilsamhället är en av de viktigaste krafterna för att långsiktigt säkra jämlika levnadsvillkor i Sverige, och bidrar till ökad jämlikhet på två olika sätt. Dels genom att ge människor möjligheten att göra sin demokratiska röst hörd och dels genom att arbeta mot ojämlikhetens sociala symptom. Vi hade önskat at Jämlikhetskommissionen hade belyst detta bidrag tydligare. Läs hela vårt remissvar här.

Forum, Famna, Fremia och Giva Sveriges remissvar till: ”Nedstängningsstöd”
I promemorian föreslås att ett nedstängningsstöd i form av ett förstärkt omställningsstöd införs för det fall regeringen beslutar om tillfälliga nedstängningar och förbud för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Forum, Famna, Giva Sverige och Fremia menar att nedstängningsstödet behöver utformas så att definitionen av nettoomsättning vidgas för att inkludera flera olika slags intäkter, så att det även passar idéburna organisationerVi uppmärksammar även hur begreppet koncern och gräns för omsättning på 180 000 kronor riskerar att stänga ute tusentals mindre organisationer och lokalföreningar från att ta del av ett eventuellt stöd.  Vi påpekar också att ideella organisationers lönekostnader ofta kan vara knutna till projektbidrags- eller statsbidragsfinansierade anslag, och då behöver vi även kunna inkludera kostnader för lön som en fast kostnad inom ramen för nedstängningsstödet. Läs hela vårt remissvar här. 

Forum, Famna och Fremias remissvar till: ”En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar”
I utkastet till lagrådsremiss föreslås bland annat att det i mål om överprövning av en upphandling eller ett avtals giltighet ska införas ett skyndsamhetskrav. Flera av våra medlemsorganisationer deltar regelbundet i offentliga upphandlingar – framför allt på välfärdsområdet. Den grundläggande drivkraften för våra medlemmars medverkan i välfärdsarbetet är att bidra till samhällsnytta. Våra medlemsorganisationer överprövar sällan upphandlingar. Däremot har Sverige flest överprövningar av upphandlingar i EU, vilket vi tycker är negativt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, liksom för de idéburna eller små aktörer som i princip aldrig överprövar upphandlingar. Läs hela vårt remissvar här. 

Forum, Famna, Fremia och Giva Sveriges remissvar till ”Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler”
I promemorian beskrivs de generella förutsättningarna för en eventuell förändring av mervärdesskattereglerna så att frivillig skattskyldighet blir möjlig även vid uthyrning av lokaler till hyresgäster som inte bedriver mervärdesskattepliktig verksamhet eller har rätt till återbetalning. Eftersom frågorna är så komplexa och effekterna av förslagen kan få så olika effekter för olika slags aktörer anser vi att de bör utredas inom ramen för ordinarie utredningsväsende. Ett sådant kommande utredningsdirektiv bör innefatta att underlätta tillgången till lokaler för organisationerna inom civilsamhället och idéburen välfärd, i linje med politiken för det civila samhället och regeringens ambition om att öka andelen idéburen välfärd.  Läs hela vårt remissvar här.