Forum om regeringens proposition om demokrativillkor: ”Våra förslag till förbättringar har varit tydliga”

28 mars 2024

Igår fattade regeringen beslut om en ny proposition om demokrativillkor för trossamfund och organisationer i civilsamhället. Regeringen har tillsammans med Sverigedemokraterna i en debattartikel lagt fram vad de ser som de viktigaste förändringarna med deras förslag. Propositionen som helhet blir dock offentlig först i nästa vecka, efter påsk.

Forum har tillsammans med bland andra Fremia och Sveriges Kristna Råd (SKR) riktat skarp kritik mot den tidigare propositionen som regeringen valde att dra tillbaka. I samband med detta lämnade vi konkreta förslag till vad som behöver förändras i den kommande propositionen för att den inte ska riskera att krympa civilsamhällets utrymme istället för att att värna demokratin.

Våra skarpa synpunkter har handlat om att propositionen behöver:

  • avgränsa vem som ska anses företräda trossamfundet eller organisationen till personer i ledande ställning, så att organisationernas möjlighet att verkligen ta ansvar blir rimlig.
  • innehålla kriterier som tar hänsyn till överträdelsens allvarlighetsgrad, systematik och utsträckning i tid.
  • se till att indraget stöd enbart ska komma i fråga för ageranden som begås återkommande och som reflekterar organisationens värderingar – och inte grundat på enskilda överträdelser.
  • se till att kraven för de åtgärder som ska vidtas av organisationen eller trossamfundet när en överträdelse har skett anpassas till händelsens karaktär och den aktuella organisationens struktur.
  • Hålla fast vid att det är konkreta handlingar – inte ideologi eller livsåskådning – som ska kunna leda till begränsningar av statlig finansiering. Ett alternativt fokus på vida och oprecisa begrepp riskerar i stället att på ett oroväckande sätt närma sig en reglering av vilka livsåskådningar som ska uteslutas från stöd.

”Förändrade demokrativillkor är en central fråga för Forum och vi har försett regeringen med våra perspektiv under en lång tid nu. Det är naturligtvis först när vi har tillgång till propositionen som helhet som vi på allvar kan analysera de förändringar som har gjorts, men klart är att våra grundläggande förslag på förbättringar ligger fast.”, säger Hannah Kroksson, ordförande, Forum.

För att värna en livskraftig demokrati måste demokrativillkoren vila på övertygelsen att trossamfund och civilsamhälle har sitt mervärde just genom sin mångfald och självständighet från stat och andra offentliga institutioner. Det är mot den måttstocken som vi kommer bedöma regeringens proposition när den finns tillgänglig för oss alla att ta del av.