Forum om budgeten: Välkomna medel till civilsamhället 

23 september 2020

Civilsamhällets organisationer har varit helt centrala i hanteringen av coronapandemins konsekvenser, samtidigt som krisen också slagit hårt mot vår sektor. Den sociala utsattheten har ökat, vilket gjort att kostnaderna för våra verksamheter har ökat, samtidigt som finansieringen i många fall försvårats eller helt slagits undan. Därför är det glädjande att regeringen utöver höständringsbudgeten (vilken medförde höjningar i budgeten för 2020) nu samtidigt ökar nivåerna på flera utgiftsområden kopplade till civilsamhället  under 2021 jämfört med 2019.  

Dessa satsningar visar att regeringen har förstått att civilsamhällets organisationer och verksamheter inte är ett komplement till det offentliga utan en viktig och prioriterad partner när samhällsutmaningarna ska lösas framåt, och inte enbart i det akuta läget. Det är inte minst en nödvändighet för arbetet mot målen i Agenda 2030.   

Det är dock olyckligt att civilsamhället, till skillnad från näringslivet, delas upp i olika verksamhetsområden – som sinsemellan värderas olika. Särskilt tydligt blir det kanske när vi tittar på budgeten för Politik för det civila samhället (utgiftsområde 17: Kultur, media, trossamfund och fritid) där vissa områden får egna budgetlinjer och stöd för långsiktigt utvecklingsarbete, däribland folkbildningen, idrotten och kulturen, medan andra blir utan, exempelvis sociala organisationer eller intresseorganisationer. Denna uppdelning är något som Forum anmärkt på också tidigare år.  

Samtidigt som Forum ser positivt på dessa satsningar för civilsamhället visar prioriteringarna att det även fortsättningsvis är de direkta stöd- och hjälpinsatserna som regeringen lägger vikt vid inom det sociala området. Det är bra att medel satsas för att stävja utsattheten, men vi får heller inte glömma bort att sektorn är i stort behov av en ökning av de generella bidragen för ideella organisationers sociala innovationsarbete, för vår viktiga demokratiska röstbärarfunktion och samordningen av civilsamhället på det sociala området. Tvärtom väljer regeringen exempelvis att inte följa upp satsningar inom 13:5 ”Insatser för den ideella sektorn”, ett utgiftsområde med särskilt ändamål att främja bland annat forskning och utveckling. Detta område minskar från 297 miljoner kronor 2020 till 72 miljoner kronor 2021. Detta trots att regeringen ofta påtalar vikten av sektorsöverskridande samverkan, något vi vet förutsätter en starkare infrastruktur, större långsiktighet och en strategisk kapacitetsutbyggnad i civilsamhället. 

Några nedslag inom det sociala området i punktform: 

  • Trossamfundens stöd ligger kvarpå 107 miljoner kronor jämfört med 2020 års budget, vilket är väsentligt högre än 82 miljoner kronor 2019.  
  • Ungdomspolitikens stöd ligger kvarpå 344 miljoner kronor jämfört med 2020 års budget, vilket är väsentligt högre än 291 miljoner kronor 2019.  
  • Bidragen till folkbildningen ökar från 4 462 miljoner kronor 2020 till 4 948 miljoner kronor 2021. Att jämföra med 4 298 miljoner kronor 2019.
  • Utgiftsområde 17 13:5: ”Insatser för den ideella sektorn” minskas från 297 miljoner kronor 2020 till 72 miljoner kronor

För att läsa hela budgeten, klicka här.