Forum: ”Oerhört viktigt att inte skynda fram svårtillämpade och rättsosäkra demokrativillkor”

27 februari 2023

I förra veckan kallade Socialdemokraterna till presskonferens för att presentera ett utskottsinitiativ i kulturutskottet om förtydligade demokrativillkor. Syftet med initiativet var att skynda på den pågående processen för ett införande, men förslaget saknade majoritet och föll. Forum välkomnar att regeringen ges utrymme till förbättringar.  

”Återkom omgående till riksdagen med lagstiftningsförslag om införande av demokrativillkor vid stöd till trossamfund”. Det var ett av förslagen i Socialdemokraternas utskottsinitiativ som behandlades i kulturutskottet i slutet på förra veckan. Flera partier, däribland L och V, motsatte sig dock initiativet med hänvisning till behovet av att lyssna in civilsamhällets synpunkter på utformningen av dessa. Robert Hannah (L), vice ordförande i utskottet, menar att regeringen nu avser ta den tid den behöver för att återkomma med ett mer genomarbetat och förutsägbart förslag.

Forum, som tillsammans med många andra påpekat en rad brister i den tidigare propositionen, välkomnar att riksdagen ger regeringen utrymme till förbättringar. Nu förväntar vi oss ett justerat förslag som ger staten bättre förutsättningar att stärka demokratin och som minskar risken för inskränkande maktutövning, diskriminering, och med bibehållen religions- tanke- och handlingsfrihet för organisationer och trossamfund.

”Arbetet med nya, förtydligade demokrativillkor i den statliga bidragsgivningen till civilsamhället har pågått i flera år. Vi är i grunden positiva till ett förtydligande, men för att villkoren ska få avsedd effekt behövs förändringar i den tidigare propositionen. Därför är vi glada att socialminister Jakob Forssmed (KD) på sakrådet 13 december så tydligt visade att civilsamhällets synpunkter är centrala. Nu förväntar vi oss att regeringen lyssnar.”, säger Anton Alsander, sakkunnig, Forum.

Fem nödvändiga förändringar av propositionen ”Statens stöd till trossamfund och demokrativillkor”

Sammanfattningsvis har Forum, tillsammans med flera andra, identifierat fem förändringar i lagförslaget i syfte att öka rättssäkerheten.

  • Avgränsa företrädarskapet till personer i ledande ställning, så att organisationernas möjlighet att verkligen ta ansvar blir rimlig.
  • Inför kriterier som tar hänsyn till överträdelsens allvarlighetsgrad, systematik och utsträckning i tid.
  • Se till att indraget stöd ska komma i fråga för ageranden som begås återkommande och som reflekterar organisationens värderingar – och inte grundat på enskilda överträdelser.
  • Se till att kraven för de åtgärder som ska vidtas av organisationen eller trossamfundet när en överträdelse har skett anpassas till händelsens karaktär och den aktuella organisationens struktur.

Fokus på konkreta överträdelser – inte livsåskådning

Forum förväntar sig också att regeringen i det fortsatta arbetet håller kvar vid grundprincipen om att det är konkreta ageranden – inte ideologi eller livsåskådning – som ska kunna leda till begränsningar av statlig finansiering. Ett alternativt fokus på vida och oprecisa begrepp som islamism och extremism leder bort från konkreta klandervärda ageranden och pekar i stället mot en reglering av vilka livsåskådningar som ska uteslutas från stöd. En sådan utveckling vore mycket farlig och är något vi – med flera – starkt avråder ifrån.