Forum mycket positiva till stärkt grundlagsskydd

1 september 2023

I en tid där det demokratiska utrymmet i stora delar av världen minskar välkomnar Forum det förslag till förstärkt skydd för grundlagarna i Sverige som ges i betänkandet SOU 2023:12 Förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. 

Utvecklingen i omvärlden, men också i Sverige, gör gällande att försvaret av den demokratiska infrastrukturen bör vara av hög prioritet och aldrig tas för givet. Forum tillstyrker därmed grundlagskommitténs förslag på ändringar av formerna för ändring av grundlag. Vi välkomnar också ansatsen att ytterligare stärka skyddet för domstolarnas och domarnas oberoende. Enligt förslagen i betänkandet införs det bland annat en särskild beslutsregel i regeringsformen enligt vilken det krävs två tredjedels majoritet vid riksdagens andra beslut om ett grundlagsförslag.

”Detta är något Forum välkomnar och som vi tillsammans med en rad andra civilsamhällesorganisationer argumenterat för inom ramen för civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt (Nysta)”, säger Hannah Kroksson, ordförande, Forum.

Läs hela Forums remissvar här.

Länk till utredningen.