Forum m.fl.: ”Demokrativillkorens utformning och tillämpning riskerar försvaga demokratin” 

11 maj 2022

När demokrativillkorsutredningen blir proposition är det centralt att regeringen fångar upp och hörsammar den kritik som framförts mot villkorens utformning och tänkta tillämpning. Detta skriver Forum tillsammans med fyra andra paraplyer i ett gemensamt remissvar.   

Sedan den första demokrativillkorsutredningen kom 2019 har nya demokrativillkor för statens bidrag till civilsamhället debatterats flitigt. I december 2021 kom så slutbetänkandet ”Rätt mottagare – granskning och integritet” (SOU 2021:99) och i juni förväntas den bli proposition. Forum har tillsammans med Fremia, Famna, Civos och Giva Sverige lämnat ett gemensamt svar på slutbetänkandet och understryker än en gång vikten av att regeringen hörsammar de risker som civilsamhällets organisationer identifierat.

Vi har i tidigare remissvar tagit upp frågeställningar som behöver hanteras om demokrativillkor ska införas. Vår inställning har i huvudsak varit att om riksdag och regering verkligen anser det nödvändigt att införa sådana villkor är det avgörande att det görs samlat. Civilsamhället behöver ett sammanhållet regelverk att förhålla sig till och lika omistligt är det att granskningar och processer görs rättssäkert med möjlighet för den granskade att bemöta det som påstås om organisationen.

Vi ställer oss frågande inför en del av de definitioner som utredningen gör eller låter bli att göra. Vad innebär kopplingar, vilka är civilsamhället och vilka är beslutsorgan? Och inte minst, hur stort är egentligen problemets omfattning? Är det rimliga och proportionerliga åtgärder som föreslås i förhållande till hur stor andel av det offentliga bidragsgivandet som kommit antidemokratiska sammanhang till dels? Det är svårt att bedöma detta, både för utredningen och för oss, och särskilt svårt blir det när vi inte har några konkreta uppgifter att utgå från.

Trots en rad tveksamheter i förhållande till demokrativillkorens utformning och tillämpning, tillstyrker vi förslaget att det bör inrättas en stödfunktion, framförallt med motiveringen att det skulle kunna innebära en strukturerad och rättssäker process.

Ta del av vårt remissvar här.