Forum m.fl.: ”Betydande risker kvarstår i ny proposition om demokrativillkor”

17 april 2024

Vi välkomnar de ändringar regeringen har gjort i det nya förslaget till demokrativillkor, men vi noterar också nya frågetecken och orosmoment. Vi förväntar oss att regeringen involverar civilsamhället när konsekvenserna av det nya regelverket följs upp. Det skriver Sofia Camnerin, Sveriges kristna råd tillsammans med Hannah Kroksson, Forum och Patrik Schröder, Fremia.

I en tid där civilsamhällets utrymme systematiskt minskar är risken för godtycklighet och bristande rättssäkerhet i bidragsgivningen något som måste tas på stort allvar. Därför är det välkommet att vissa förtydliganden gjorts i delar av den nya propositionen om demokrativillkor, men fortsatt finns stora frågetecken.

Det är bra att regeringen tydliggjort att enskilda medlemmar och deltagare inte ska betraktas som företrädare. Ett sådant förhållningssätt skulle innebära helt orimliga ansvarskedjor. Det är också bra att regeringen klargjort att indraget stöd inte ska komma i fråga för ageranden som utgör enskilda överträdelser. Men fortfarande kvarstår betydande risker, menar Hannah Kroksson. Något som understryker vikten av att noga följa vad det nya regelverket får för konsekvenser i praktiken och att regeringen säkerställer att civilsamhällets kompetenser och erfarenheter tas tillvara.

Forum kommer tillsammans med Sveriges Kristna Råd och Fremia se till att bidra till att civilsamhället noggrant granskar genomförandet och ställer riksdag och regering till svars för utfallet. Ytterst handlar det om att värna civilsamhällets och trossamfundens självständiga ställning som en omistlig del i vår demokrati.

Läs hela artikeln här.