Forum kommenterar höstbudgeten: “Stor risk att föreningslivet får betala dubbel nota för ökad inflation”

8 november 2022

Sociala satsningar på barn och ungas hälsa, på idrott och för att stärka arbetet mot ofrivillig ensamhet. Det är välkomna medel i regeringens budgetproposition för 2023 som kommer att göra skillnad. Samtidigt finns en överhängande risk att samma organisationer kommer att behöva ta ett större ansvar för människor i utsatthet när kommuner och regioner går mot en mycket ansträngd ekonomisk situation.

Forum välkomnar att regeringen i budgetpropositionen satsar på arbetet mot ofrivillig ensamhet och lanserar ett långsiktigt stöd till BRIS nationella stödlinje för barn. Det är även mycket positivt att studieförbundens generella anslag lämnas oförändrade samt att regeringspartierna satsar på barn och ungas möjlighet att delta i förenings- och idrottslivet. Dessutom presenterar regeringen satsningar på Sveriges Stadsmissioners modell “Bostad först”, som syftar till att motverka hemlöshet.

Får civilsamhället täcka upp under historiskt tuffa tider utan kompensation?
Enligt Sveriges Kommuner och Regioner ligger behovet för att täcka upp för stigande priser på cirka 10 miljarder kronor. Kommunerna och regionerna får tillsammans dela på 6 miljarder extra i generella statsbidrag under 2023, och mycket tyder på att detta inte kommer att räcka för att möta de ökande kostnaderna inom bland annat vård och social omsorg. Här ser Forum en risk att ideella föreningar och ideella krafter kommer behöva täcka upp för kommunernas och regionernas brist på resurser. Även små prisjusteringar har stora effekter för den som lever på försörjningsstöd, dag- eller sjukersättning. Forums medlemmar som bland andra Frälsningsarmén har redan mött nya målgrupper i sina sociala verksamheter som ett resultat av att det offentliga stödet inte räcker till. Samtidigt påverkas även dessa idéburna och ideella verksamheter av kostnadsökningarna och statsbidragen är inte uppräknade för att täcka inflationen. Här finns en risk att civilsamhället får betala dubbel nota när mer verksamhet ska göras för mindre pengar.

Biståndet sänks, men det generella stödet till folkbildningen lämnas orört
Tidöavtalets skrivningar om effektiviseringar inom folkbildningen innebär inte att de generella anslagen beskärs, något som Studieförbunden i samverkan ser positivt på. Förlängningen av bidragen till “Svenska från dag ett” välkomnas också. Däremot ser vi en kraftig sänkning av de riktade bidragen som helhet, från 200 miljoner kronor till 30 miljoner kronor. Det ska därtill poängteras att de generella bidragen till folkbildningen varit oförändrade sedan 2016, vilket med dagens inflation innebär att studieförbunden har mindre resurser att röra sig med. Det internationella biståndet minskas som väntat med 7,3 miljarder kronor för år 2023, och förväntas sedan fortsätta minskas. Detta kommer att påverka stora delar av civilsamhället hårt i form av brist på resurser och tapp av medarbetare med unik kompetens. Beslutet har kritiserats av ett flertal biståndsorganisationer både innan och efter valet, och konsekvenserna har beskrivits som att det kan få stora konsekvenser för människor som lever i fattigdom och förtryck.

Fler nedskärningar att vänta för civilsamhället?
Några budgetposter som reser fler frågor än svar finner vi under området ungdomspolitik respektive politik för det civila samhället. Det handlar bland annat om en minskning av bidraget till nationell och internationell ungdomsverksamhet på 46 miljoner kronor, en dryg halvering av bidraget till allmänna samlingslokaler från 111 till 52 miljoner kronor samt en minskning av medel avsatta till insatser för den ideella sektorn på 100 miljoner kronor. Den sistnämna posten har tidigare år inbegripit bland annat forskning, statistik och kunskapshöjande insatser om civilsamhället, såväl som insatser för stärkt dialog mellan regeringen och idéburna organisationer. Vad detta innebär i praktiken återstår att se i de kommande regleringsbreven.

FÖRTYDLIGANDE 2022-11-22

I en tidigare version av artikeln fanns en skrivning om att anslagen till folkbildningen lämnats orörda i höstbudgeten. Detta stämmer inte. Det är de generella bidragen som är kvar på samma nivå. De riktade bidragen har sänkts från 200 mkr till 30 mkr.