Forum kommenterar höstbudgeten: Unikt reformutrymme når bara delar av civilsamhället

20 september 2021

Budgetpropositionen för 2022 innehåller välkomna medel till bland annat kvinnojourer och barnrättsrörelsen och förslag om mer medel till säkerhetshöjande åtgärder för organisationer. Trots ett unikt stort reformutrymme missar dock regeringen att se hela civilsamhällets potential i att bygga tillit, demokrati och välfärd. 

– Forum välkomnar satsningarna på välfärden och Sveriges nystart efter pandemin i stort, men ser att civilsamhällets oumbärliga roll i detta arbete behöver mer långsiktiga och förutsägbara satsningar framöver. Det är positivt att bland annat kvinnojourer och barnrättsorganisationer får tillskott i anslagen, men överlag kommer inte civilsamhället att märka av det unikt stora reformutrymmet i årets budget, säger Forums ordförande Patrik Schröder.

Årets budgetproposition rör sig i mångt och mycket inom de fem huvudområden som ska ”ta Sverige framåt”. Det handlar om att stärka arbetsmarknaden och välfärden, satsningar på trygghet och klimatomställningen och att fortsatt motverka pandemins konsekvenser. Civilsamhället och Forums medlemmar spelar en viktig roll i samtliga områden, såväl genom att bedriva påverkansarbete och kanalisera medborgerligt engagemang som genom konkreta insatser som telefonlinjer, avhopparverksamhet och stöd för personer i hemlöshet. Märks civilsamhällets styrka och potential i budgetpropositionen? Svaret är ja, men tyvärr mest nej. Bland de reformer och beslut som är viktiga för civilsamhället finns:

  • Ökade medel med 1,2 miljarder kronor årligen för att motverka våld i nära relationer. Det inkluderar permanenta stöd till landets kvinnojourer.
  • Ytterligare medel i statsbidraget för säkerhetshöjande åtgärder till organisationer inom det civila samhället.
  • 20 miljoner kronor per år i statliga medel till barnrättsorganisationer för stöd till barn i utsatta situationer.
  • Ökade medel med 8 miljoner kronor årligen för uppmärksamma särskilda utmaningar och behov i arbetet mot olika former av rasism och ta fram åtgärder hur detta ska motverkas.
  • Stödet till friluftsorganisationer mer än fördubblas, från 48 miljoner kronor till 98 miljoner.

Ökad social utsatthet kräver mer resurser
På flera platser i budgeten beskrivs hur civilsamhället är en central samverkanspart för kommuner, myndigheter och regioner. Forum välkomnar ambitionen men saknar ett antal konkreta åtaganden i budgetpropositionen. Regeringen konstaterar exempelvis att flera åtgärder har vidtagits under 2020 och 2021 för att stödja och underlätta för civilsamhället i hanteringen av pandemins konsekvenser, och även att flera av stödåtgärderna för företag och arbetsgivare anses ha kunnat komma civilsamhällets organisationer till del. Forums medlemmar har dock vittnat om att många av stöden varit svåra att söka eller illa anpassade efter idéburna organisationers unika villkor. Det finns fortsatt ett behov av att tillföra medel till organisationer så att de kan möta den ökade sociala utsattheten som pandemin medfört.

Motverka ökad administration
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor föreslås utökade medel för arbete med statsbidrag i och med kommande lagstiftning om ett nytt förtydligat demokrativillkor. Det är positivt att MUCF tillförs medel så att tillämpningen av demokrativillkoret sker transparent och rättssäkert, men ett nytt demokrativillkor får inte innebära orimliga mängder administration för föreningar med små resurser.

Långsiktighet framför projektbidrag
Att medel till kvinnojourerna görs permanent är mycket positivt. Det finns dock fler områden där civilsamhället gör viktiga insatser som behöver långsiktigt stöd, exempelvis arbetet med människor som lever i hemlöshet och förebyggande arbete i socioekonomiskt utsatta områden. Det finns generellt ett stort behov av att se över och utöka kärnfinansiering och generellt stöd av civilsamhällets organisationer snarare än riktade projektbidrag. Exempelvis aviseras i årets budget att alla riktade statsbidrag till studieförbund upphör 2023. Samtidigt har generella anslag och statsbidrag inte räknats upp för att kompensera för inflation eller löneökningar på många år. Detta innebär ett hot mot civilsamhällets långsiktiga förutsättningar att stödja människor som lever i utsatthet eller är i behov av stöd.

Främja det ideella engagemanget
Forum saknar också utökade satsningar på att göra det enklare för människor att hitta in i ett ideellt engagemang. Forskning visar att det ideella engagemanget betyder mycket för en starkare folkhälsa och demokrati. Mot bakgrund av pandemins stora påverkan på den psykiska och fysiska hälsan och på de samhällsutmaningar vi står inför där det ideella engagemanget kan spela en viktig roll behöver regeringen uppvärdera det ideella engagemanget och resurssätta arbetet för att stärka och främja det.