Forum kommenterar Folkbildningsrådets förslag till ny fördelningsmodell

31 mars 2023

Folkbildningsrådet har tagit fram ett nytt förslag till fördelningsmodell i bidragsgivningen till studieförbunden. Forum ser i grunden positivt till Folkbildningsrådets översyn som svar på de brister och felaktigheter som uppmärksammats de senaste åren, men har synpunkter på riskerna med kvalitativa bedömningskriterier.

Forum delar Folkbildningsrådets bild av studieförbundens avgörande roll för demokratibygget och civilsamhället i Sverige. Studieförbunden har en unik roll i dess arbete med kultur, integration och demokrati som bygger på frivillighet och engagemang. Med detta i åtanke är vi i grunden positiva till Folkbildningsrådets översyn av studieförbunden som svar på de brister och felaktigheter som uppmärksammats de senaste åren. Det är av allra högsta vikt att skattemedel som använts felaktigt utreds och åtgärdas. Samtidigt vill vi fästa uppmärksamheten på folkbildningen och studieförbundens unika värde för Sverige som inte får riskeras att undergrävas i ett nytt system med en ny fördelningsmodell. Vi är oroade över förflyttningen från kvantitativa till kvalitativa bedömningskriterier. Även om vi tror att det finns goda avsikter med att arbeta tydligare med kvalitativa värden och en stärkt kvalité i verksamheten så ökar riskerna för subjektiva och möjligen
politiska bedömningar av vad som är en god folkbildning.

I den rådande politiska diskursen, där civilsamhällets organisationer inte sällan utmålas som ett problem eller hot, och i ljuset av politiska initiativ som syftat till ökad kontroll (exempelvis demokrativillkorsutredningens förslag) har vi svårt att se hur dessa kriterier inte skulle medföra fler risker än möjligheter i relation till målet om en helt fri och frivillig folkbildning. Om dessa nya kriterier ändå införs ser vi att det är av största vikt att Folkbildningsrådet tar höjd för de utmaningar som kan uppstå samband med implementeringen. Studieförbundens variation i organisation, storlek och rutiner ställer stora krav på genomförandet.

Läs hela remissvaret här.