Forum i möte med regeringen om satsningar på socialt arbete i kampen mot gatuvåldet

1 februari 2024

Med fokus på behovet av socialt förebyggande insatser mot gängkriminaliteten träffade Forum i veckan socialminister Jakob Forssmed (KD) samt justitieminister Gunnar Strömmer (M) för att sätta ljuset på viktiga åtgärder. Medverkade på mötet gjorde ytterligare ett antal paraplyorganisationer från civilsamhället.

 

I en skrivelse till regeringen under slutet på 2023 uppvaktade Forum tillsammans med fjorton andra organisationer regeringen med en uppmaning om att utveckla och stärka satsningarna på det socialt förebyggande arbetet mot gängkriminaliteten. Som svar på initiativet bjöd regeringen in till dialog om vad som behöver göras för att civilsamhället i högre utsträckning ska involveras i arbetet. Medverkande parter lyfte bland annat översyn av civilsamhällets stödformer, värdet av tydligare riktning i myndigheternas uppdrag och ökad kunskap om civilsamhällets insatser som viktiga prioriteringar framåt och underströk att sektorns organisationer står redo. Organisationerna var även tydliga gentemot regeringen att ekonomiska satsningar behövs på både civilsamhället och den allmänna välfärden för att stoppa den farliga utveckling vi nu ser.

 

Gemensamma krav om tydligare styrning och resurser

Tillsammans återupprepade Forum och medverkande organisationer på mötet de krav som tidigare lyfts i relation till civilsamhällets förutsättningar och möjligheter att bidra till en socialt hållbar utveckling.

  • Regeringen bör uppdra åt samtliga relevanta myndigheter att se över vilka insatserde i samverkan med civilsamhällets organisationer kan vidta för att stärka detsocialt förebyggande och tillitsfrämjande arbetet.
  • Regeringen bör säkerställa att adekvata resurser frigörs. Detta inbegriper såväl dengenerella välfärden som satsningar på det riktade förebyggande arbetet, inklusivecivilsamhällets organisationer.

 

”Jag hoppas att vi nådde fram med hur viktig bredden är av civilsamhällets många initiativ för att tillsammans stärka den sociala sammanhållningen och bygga tilliten i lokalsamhället. Med stöd av och samverkan med det offentliga kan vi knyta människor närmare varandra och bygga positiva stärkande sammanhang med uppbyggande social kontroll. Vi vet att sammanhang och positiva förväntningar på varandra har bevisad effekt mot såväl gängkriminalitet som andra typer av radikalisering. Men för att orka och för att stärka hoppet för framtiden krävs bättre förutsättningar och erkännande.”, säger Hannah Kroksson, Forums ordförande och representant på mötet.