Forum avstyrker Kammarkollegiets förslag på avgiftsnivå i nytt register

15 december 2022

Syftet med Kammarkollegiets nya register över idéburna organisationer är att synliggöra deras bidrag till välfärden och särskilja dem från andra aktörer i bland annat upphandlingar och deltagande i valfrihetssystem. Forum med många andra avstyrker dock Kammarkollegiets förslag på avgiftsnivå då den angivna avgiftsnivån är alltför hög.

Enligt Forum och en rad andra kommer den föreslagna avgiften, om den blir verklighet, att påverka mindre organisationers vilja och möjlighet att registrera sig. Forum anser utöver detta att kravet på fortsatt avgift fem år efter eventuellt beslut om avregistrering även kommer ha en avskräckande effekt. Vår bedömning är att många mindre organisationer kommer att se det som en orimligt stor ekonomisk risktagning och därför välja bort registrering. Med en så hög avgift kommer få idéburna organisationer att registrera sig och avgiften stjälper därmed regeringens och riksdagens ambition om att främja tillväxt av idéburen verksamhet i välfärden.

Utredningen om idéburna aktörer i välfärden (SOU 2019:56) pekade på hur viktigt det är att kostnaden för att registrera en organisation inte blir för hög. Som utredningen konstaterade är många organisationer små och har begränsade resurser. Vi har ingen anledning att ifrågasätta Kammarkollegiets beräkningar på vad avgiftsnivån behöver vara för att uppnå kostnadstäckning, men vi noterar att den nu föreslagna avgiften på 12 000 kr per år är mångdubbelt högre än det tidigare angivna förslaget.

Regeringens proposition ”Idéburen välfärd (2021/22:135)” anger explicit att intentionen med registreringen är att främja ett ökat idéburet deltagande i välfärden (s 10). Den höga avgiften tror vi kommer att motverka denna avsikt, särskilt när det gäller mindre organisationer. För att det ska vara rimligt för mindre idéburna aktörer att registrera sig bör avgiften antingen sänkas generellt, eller anpassas utifrån organisationernas storlek enligt någon form av avgiftstrappa.

Länk till hela remissvaret: https://socialforum.se/wp-content/uploads/2022/12/forum-dnr-8979-2022.pdf