Efterlängtat stöd till trossamfund, ungdomsrörelsen och föreningslivets samlingslokaler

10 september 2020
75 miljoner till föreningslivets samlingslokaler, 50 miljoner till barn- och ungdomsorganisationer och 50 miljoner till trossamfunden. Det aviserade regeringen i dag som extra stöd redan under 2020, och dessutom ytterligare medel fram till 2022, för att mildra pandemins konsekvenser. Detta är medel som många av Forums medlemsorganisationer kommer att kunna ta del av, och Forums ordförande välkomnar beskedet.

–Detta är efterlängtat och välbehövligt, och något Forum och många med oss fört dialog med regeringen om sedan krisens början. Nu är vår förhoppning att fördelningen av medlen sker skyndsamt och utan onödiga hinder, samt att berörda myndigheter löpande utvärderar hur stöden fungerar för våra organisationer, säger Forums ordförande Patrik Schröder.

Coronapandemin har slagit hårt mot civilsamhällets organisationer. Den sociala utsattheten har ökat, vilket gör att Forums medlemsorganisationers verksamheter är än mer oumbärliga i att fånga upp och möta utsattheten. Det har gjort att kostnaderna har ökat, samtidigt som finansieringen i många fall försvårats eller helt slagits undan. Dessutom uttrycker många medlemsorganisationer en stor oro inför framtiden.

–Vi har under lång tid understrukit vikten av att regeringen adresserar hela civilsamhället och inte endast kultur- och idrottsaktörer. Civilsamhället i Sverige och alla dess ideellt engagerade utgör en hörnsten i demokratin och välfärden. Att säkerställa att engagemanget och de organisationer som möjliggör detta engagemang inte går omkull måste därför vara av högsta prioritet för regeringen. Därför vill vi också uppmana regeringen att även fortsättningsvis aktivt söka lösningar på de utmaningar som drabbat civilsamhällets organisationer till följd av coronapandemin.

Läs regeringens pressmeddelanden här: 

Föreningslivet ska ha platser att mötas

Statens stöd till trossamfund stärks

Regeringen satsar på barn- och ungdomsorganisationer i krisen