Organisationer kritiska till migrationspolitiska kommittén och förslaget om EU:s gemensamma asylpakt

29 september 2020
Sveriges migrationspolitik försämras avsevärt om riksdagen antar den migrationspolitiska kommitténs slutbetänkande och Sverige både kan och bör göra mer för den europeiska solidariteten, som tycks begränsad i EU-kommissionens nya migrations- och asylpakt. Ett förslag med få svar och desto fler frågetecken. Detta menar Forum som analyserat den senaste tidens utveckling på det migrationspolitiska området, och hur reaktionerna från några av Forums medlemmar har varit.

En politik som placerar Sverige på EU:s lägstanivå

Den migrationspolitiska kommittén lämnade nyligen sitt slutbetänkande till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Ett betänkade som flera av Forums medlemmar uttryckt djup oro över och som enligt civilsamhällets organisationer slår hårt mot människor på flykt. Därtill försvårar den möjligheten för Sverige att leva upp till asylrätten, som enligt deklarationen om mänskliga rättigheter fastslår människors rätt till att söka skydd och få sin sak prövad. Martin Ärnlöv, generalsekreterare på Svenska Röda Korset, konstaterar att betänkandet i stora drag kan läsas som att man vill permanenta den tillfälliga utlänningslagen med vissa justeringar. En lagstiftning som fick kraftfull kritik redan vid dess införande och som placerat Sverige i EU:s asylpolitiska lägstanivå.

Viktigt att Sverige och EU visar solidaritet 

Det är viktigt att både Sverige och EU visar solidaritet i mottagandet. Det är en förutsättning för upprätthållandet av asylrätten. Detta gäller inte minst stödet till Europas gränsstäder som återigen ser en ökning av överfulla flyktingläger och bristande resurser. Det är positivt att kommitten ser behovet av säkra och lagliga vägar och att Sverige bör fortsätta stödja utvecklingen av ett gemensamt europeiskt system för vidarebosättning. För detta krävs nu tydliga ansträngningar på EU-nivå och på internationell nivå. Det är av yttersta vikt att Sverige tar sitt ansvar i mottagandet av asylsökande för att underlätta för situationen som uppstått i ett antal gränsstäder och öar i Europa. Vi behöver ge människor på flykt ett värdigt bemötande i form av en fungerande asylrätt där Europa tar ett gemensamt ansvar och där inte ett fåtal städer måste axla en orimlig del av arbetet utan tillräckligt stöd.

Civilsamhället kritiska till kommissionens förslag till gemensam migrations- och asylpakt

Forums medlemsorganisationer är positiva till delar av det som Ylva Johanssons (S) presenterade i EU-kommissionens utredning, men ser stora brister. Rädda Barnen välkomnar att pakten på flera sätt uppmärksammar barn och att allt fler länder ställer upp kring att ta emot barn och barnfamiljer. Kommissionen föreslog dock inte den tvingande omfördelning av asylsökande som många av Forums medlemmar sett som en nödvändighet. Forum tycker att det finns många otydligheter kring den “obligatoriska solidaritet” som kommissionen föreslår ska gälla vid kris. För att undvika en situation som under hösten 2015, där ett fåtal länder tog emot en majoritet av de asylsökande, instämmer Forum i att omfördelning måste vara obligatorisk. Regeringen har konsekvent hänvisat till behovet av en ny gemensam omfördelning av asylsökande inom EU. Utredningen presenterade tyvärr inte tillfredsställande svar på hur vi ska fördela flyktingar i Europa när det inte är bindande eller sker obligatoriskt. Det innebär att Sverige inte längre kan bedriva en migrationspolitik baserad på en EU-gemensam politik som inte kommer att realiseras.

För att läsa mer och ta del av hela kommentaren, klicka här.