Allvarlig kritik mot förslag om utökade möjligheter att införa undantagstillstånd

24 april 2024

Forum har lämnat in ett spontant yttrande över utredningen ”Stärkt konstitutionell beredskap” (SOU 2023:17). Forums ståndpunkt är att de synpunkter som Landsorganisationen i Sverige (LO) och Svenska avdelningen av internationella juristkommissionen (ICJ) har tydliggjort bör beaktas i den fortsatta beredningen av kommitténs förslag.

Forum ser behovet av ett starkt totalförsvar i Sverige. Skyddet av vår demokrati är av stor vikt för civilsamhällets organisationer och så även frågor som handlar om vår konstitutionella beredskap. Det är viktigt för att Sverige i en krissituation ska kunna styras demokratiskt och rättsenligt. Forum vill dock med kraft understryka det andra remissinstanser redan lyft, däribland LO och Svenska avdelningen av internationella juristkommissionen (ICJ), när det avser möjligheten för regeringen att avgöra om, när och hur ett undantagstillstånd ska kunna införas och ha kompetens att lagstifta och ändra lag utan riksdagens medgivande.

Det är direkt avgörande att förslaget omhändertas ytterst nogsamt och att riskerna för missbruk elimineras. Vi vill här fästa särskild uppmärksamhet på att Svenska avdelningen av internationella juristkommissionen (ICJ) i sitt remissvar avslår förslaget om att regeringen själv ska kunna bestämma när och hur undantagstillstånd ska kunna införas. Alla regeländringar som ökar flexibiliteten hos den verkställande makten innebär en risk som aldrig får underskattas. Särskilt viktigt blir detta i ljuset av den demokratiska tillbakagången i världen, där antidemokratiska och auktoritära krafter i en rad länder utnyttjat liknande lagstiftning för att beskära det demokratiska utrymmet och tysta politiska motståndare.

Forums ståndpunkt är att de synpunkter som Landsorganisationen i Sverige (LO) och Svenska avdelningen av internationella juristkommissionen (ICJ) har tydliggjort bör beaktas i den fortsatta beredningen av kommitténs förslag.