Forum i remissvar: ”Allvarliga risker i förslag till förbud mot deltagande i rasistiska organisationer”  

6 september 2021

Forum välkomnar regeringens ambition att stärka arbetet mot rasism, men förbud och inskränkningar som påverkar människors rätt att organisera sig bör endast användas i de fall alla andra verktyg är uttömda. Det är en av våra viktigaste invändningar till förslagen i utredningen ”Ett förbud mot rasistiska organisationer”. 

Den 6 september gick remisstiden ut för utredningen “Ett förbud mot rasistiska organisationer”, som föreslår ny straffrättslig lagstiftning som ska göra det förbjudet att delta i rasistiska organisationer samt stödja rasistiska organisationer. Enligt Forum är utformningen av dessa lagförslag otillräcklig och pekar därför på en rad risker med utredningens förslag. 

Bland annat riskerar den föreslagna lagstiftningen att missa många former av rasism som idag hotar vår demokrati. Dessutom ser vi att lagförslagets utformning sannolikt ger begränsade möjligheter till fällande domar, vilket i sin tur riskerar att legitimera de rasistiska organisationer som inte skulle omfattas av lagförslaget. Med hänsyn till att rätten att organisera sig är en fundamental rättighet i en demokrati är Forums ståndpunkt därför att rasistiska brott i första hand bör bekämpas och förebyggas genom rättsstatens redan existerande institutioner och regelverk, där förövare kan utkrävas ansvar och där de som drabbas får det skydd som behövs. Detta är något som Amnesty och flera andra organisationer även har poängterat i en debattartikel i Svenska Dagbladet.  

Rasismen, oavsett orsak eller uttryck, utgör ett mycket allvarligt hot mot vår demokrati och mänskliga rättigheter. Sverige är dessutom skyldigt att bekämpa rasism och rasistiskt motiverad brottslighet enligt såväl FN:s rasdiskrimineringskonvention som konventionen för medborgerliga och politiska rättigheter. Men som betänkandet och lagförslagen är formulerade nu kan de i värsta fall komma att ge rent kontraproduktiva resultat. Vi ser det som mycket angeläget att regeringen nu nogsamt beaktar de många risker som Forum och flera andra organisationer identifierat.  

För att läsa hela vårt remissvar på SOU 2021:27, klicka här.

För att läsa Amnesty m.fl. debattartikel om betänkandet, klicka här.